Hoàng Thiên Sơn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoàng Thiên Sơn by Mind Map: Hoàng Thiên Sơn

1. Quy trình khách đặt đồng phục

1.1. Dữ liệu khách hàng

1.1.1. Kênh

1.1.2. Thu thập dữ liệu

1.2. Bộ phận xử lý

1.3. Chăm sóc sau dùng

2. Quy trình hoa cá nhân/công sở (Thanh toán 25 hàng tháng)

2.1. Công sơ

2.1.1. Thu nhập dữ liệu

2.1.1.1. BNI

2.1.2. 1 Gửi mail

2.1.2.1. Họ Ok

2.1.2.1.1. Ok

2.1.2.1.2. Không ok

2.1.3. 2 Triển khai

2.1.3.1. Bạn phụ trách(Trước ngày giao hàng 1 ngày)

2.1.3.1.1. Giao việc cho người cắm hoa

2.1.3.1.2. Hẹn giờ người giao hàng

2.1.3.1.3. Người giao hàng giao xong phải

2.1.4. Gửi chuyển phát nhanh cho KH

2.1.4.1. Email cho KH vừa gửi hóa đơn

2.1.5. 3 Xuất hóa đơn

2.1.5.1. Trước ngày 25 hàng tháng, phụ trách xuất hóa đơn cho khách hàng

2.1.6. 4 Khách hàng chuyển tiền cho mình

2.1.6.1. Nhân viên up recelpt up lên CRM

2.1.6.1.1. Chụp lại phiếu thu

2.2. Cá nhân

2.2.1. Thu nhập dữ liệu

2.2.1.1. BNI

2.2.2. 1. Đặt hàng

2.2.2.1. Họ Ok

2.2.2.1.1. Ok

2.2.2.1.2. Không ok

2.2.3. 2 Triển khai

2.2.3.1. Hoa có sẵn

2.2.3.1.1. Bạn phụ trách

2.2.3.2. Hoa theo yêu cầu

2.2.3.2.1. Giao việc cho người cắm hoa

2.2.3.2.2. Hẹn giờ người giao hàng

2.2.3.2.3. Người giao hàng giao xong phải

2.2.4. 3 Xuất hóa đơn

2.2.5. 4 Khách hàng chuyển tiền cho mình