รถของเล่นไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รถของเล่นไฟฟ้า by Mind Map: รถของเล่นไฟฟ้า

1. วิทยาศาสตร์

1.1. สาระที่ 3

1.1.1. พลังงาน

1.1.1.1. ทดลองและ อธิบายการตอ วงจรไฟฟา อยางงาย

1.1.1.2. ทดลองและ อธิบายการตอ เซลลไฟฟาแบบ อนุกรม และนํา ความรูไปใช ประโยชน

1.2. สาระที่ 8

1.2.1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.2.1.1. แสดง ความคิดเห็น อยางอิสระ อธิบาย ลงความเห็น และสรุปสิ่งที่ ไดเรียนรู

2. ภาษาไทย

2.1. สาระที่ 3

2.1.1. การฟง การดู และการพูด

2.1.1.1. พูดแสดง ความรู ความเขาใจ จุดประสงค ของเรื่องที่ฟง และด

3. คณิตศาสตร์

3.1. สาระที่ 1

3.1.1. จํานวนและการดําเนินการ

3.1.1.1. บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หาร ระคนของ เศษสวน จํานวนคละ และทศนิยม

3.2. สาระที่ 6

3.2.1. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร

3.2.1.1. ใชวิธีการที่ หลากหลาย แกปญหา

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1. สาระที่ 2

4.1.1. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม

4.1.1.1. ปฏิบัติตาม กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ ชีวิตประจําวัน ของครอบครัว และชุมชน

5. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5.1. สาระที่ 1

5.1.1. การดํารงชีวิตและครอบครัว

5.1.1.1. อภิปราย แนวทางใน การทํางานและ ปรับปรุง การทํางาน แตละขั้นตอน

5.1.1.2. ใชทักษะ การจัดการใน การทํางานและ ทักษะการ ทํางานรวมกัน

5.2. สาระที่ 2

5.2.1. การออกแบบและเทคโนโลย

5.2.1.1. สรางสิ่งของ เครื่องใชตาม ความสนใจ อยางปลอดภัย โดยกําหนดปญหา หรือความตองการ