Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชุดที่ 1 by Mind Map: ชุดที่  1

1. บทที่ 3 สถาบันการเมืองไทย

1.1. 3.1 สถาบันรัฐธรรมนูญ

1.1.1. 1.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร

1.1.2. 2.รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี

1.1.3. 3.รัฐธรรมนูญเดี่ยวและรัฐธรรมนูญรวม

1.1.3.1. 3.1 รัฐเดี่ยว

1.1.3.2. 3.2 รัฐรวม

1.1.4. 4.รัฐธรรมนูญสาธารรัฐและ รัฐธรรมนูญกษัตริย์

1.1.4.1. 4.1รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้มีการปกครองแบบกษัตริย์เป็นประมุข

1.1.4.1.1. 1.กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

1.1.4.1.2. 2.กษัตริย์แบบสมบูรณาสิทธิราช

1.2. 3.2 สถาบันประมุข

1.3. 3.3 สถาบันนิติบัญญัติ

1.3.1. 1.สภาผูแทนราษฏร

1.3.1.1. 1.1. ส.ส มาจากการเลือกตั้ง

1.3.1.2. 1.2 ส.ส มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาล

1.3.2. 2.โครงสร้างรัฐสภาไทย

1.3.2.1. 1.1 สภาเดี่ยว

1.3.2.2. 2.2 สภาคู่

1.4. 3.4 สถาบันบริหาร

1.4.1. 1.บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล

1.4.2. 2.บทบาทหน้าที่ฝ่ายบริหารภายใต้การชี้นำของข้าราชการประจำ

1.5. 3.5 สถาบันตุลาการ

1.5.1. 1.หน้าที่สำคัญของสถาบันตุลาการหรือศาลมี่หน้าที่

1.5.1.1. 1.1อำนาจหน้าที่ในการบริหารพิพากษาอรรคคดี

1.5.1.2. 1.2อำนาจหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญ

1.5.1.3. 1.3อำนาจหน้าที่ในการตีความหมาย

1.5.1.4. 1.4อำนาจหน้าที่ในการกำหนดกฏหมายและกฏเกณฑ์

2. บทที่ 5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองและพรรการเมืองไทย

2.1. 5.1.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

2.1.1. 5.1.1 การเลือกตั้ง

2.1.2. 5.1.2 การออกเสียงประชามติ

2.1.3. 5.1.3 ประชาพิจารณ์

2.1.4. 5.1.4 มติมหาชน

2.2. 5.2.พรรคการเมือง

2.2.1. 1. ความสำคัญของพรรคการเมืองไทย

2.2.2. 2. หน้าที่ของพรรคการเมืองไทย

2.2.3. 3. ระบบของพรรคการเมือง

2.2.3.1. 3.1 แบบพรรคเดียว

2.2.3.2. 3.2 แบบสองพรรค

2.2.3.3. 3.3 แบบหลายพรรค

2.2.4. 4. องค์ประกอบของพรรคการเมือง

2.2.4.1. 4.1 คณะบุคคลหรือสมาคม

2.2.4.2. 4.2 ความคิดรวบยอด

2.2.4.3. 4.3 สมาชิกพรรค

2.2.5. 5. ลักษณะของพรรคการเมือง

3. บทที่ 4 องค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตย

3.1. 4.1องค์กรนิติบัญญัติ

3.2. 4.2 องค์กรบริหาร

3.3. 4.3องค์กรตุลาการ

4. บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น การเมือง และการบริหาร

4.1. 1.1รูปแบบการปกครอง

4.1.1. 1. เผ่าชน

4.1.2. 2.นครรัฐ

4.1.3. 3. จักรวรรดิ

4.1.4. 4. รัฐชาติ

4.2. 1.2. การใช้อำนาจปกครอง

4.2.1. 1. รัฐที่ปกครองชอบด้วยกฎหมาย

4.2.2. 2. รัฐที่ปกครองชอบด้วยกฎหมาย

4.3. 1.3.การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

4.3.1. 1.ประชาธิปไตรตามรูปแบบชาวตะวันตก

4.3.1.1. 1. ประชาธิปไตรในฐานะรูปแบบการเมืองการปกครอง

4.3.1.2. 2. อธิปไตรทางเศษรฐกิจ

4.3.2. 2.หลักการประชาธิปไตรเชิงปรัชญา

4.3.2.1. 1.ปัจเจกชนนิยม

4.3.2.2. 2.เสรีภาพ

4.3.2.3. 3.ความเสมอภาค

4.3.2.4. 4.การร่มมือกันอย่างมิตรภาพ

4.4. 1.4.แนวทางการศึกษาการเมืองไทย

4.4.1. 1. การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์

4.4.2. 2. การศกษาแบบสถาบัน

4.4.3. 3. การศึกษาแบบพฤติกรรมศาตร์

4.4.4. 4. การศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์

5. บทที่2วิวัฒนาการทางการเมืองของไทยในอดีตปัจจุบัน

5.1. 2.1 การปกครองยุคสมัย สุโขทัย-กรุงรัตนโกสิน

5.1.1. 2.1.1สุโขทัย

5.1.1.1. 1. หัวเมืองชั้นใน

5.1.1.2. 2.หัวเมืองชั้นนอก

5.1.1.3. 3.เมืองประเทศราช

5.1.2. 2.1.2อยุธยา

5.2. 2.3 วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัย ร. 7-ปัจจุบัน

5.3. 2.2 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยสู่ระบอบประชาธิปไตย