Інформація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформація by Mind Map: Інформація

1. Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

1.1. 2 клас

1.1.1. • має уявлення про інформацію; розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію; для чого вивчають інформатику; • розрізняє приватну та публічну інформацію; • наводить приклади видів інформації за способом сприймання; властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах; • називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики; • дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики; • використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.

1.2. 3 клас

1.2.1. • має уявлення про роль інформації в житті людини; про різноманіття дій з інформацією; • називає види інформації за способом подання; • розуміє, що інформацію можна шукати, передавати, перетворювати, використовувати; • знає, що одну і ту ж інформацію можна представити різними способами; • уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове - в графічне, числове - в текстове тощо); створити папку та документи в ній; • називає 3-5 пристроїв для роботи з текстом, звуком, відео; • використовує у своєму мовленні слова: текстова, графічна, звукова інформація, документ, меню.

1.3. 4 клас

1.3.1. • має уявлення про те, що людина може здійснювати різні дії з інформацією; • перетворює інформацію: текстової та числової форми в графічну у вигляді схем, діаграм за допомогою поданих учителем/учителькою шаблонів; • називає спосіб подання інформації; наводить приклади інформації, поданої різними способами; • має уявлення про передавання, зберігання, кодування інформації; про носії інформації; • називає 3-5 пристрої для передавання інформації; • розрізняє та наводить приклади пристроїв для введення та виведення інформації (3-5); • описує способи та наводить приклади кодування і декодування інформації; • розуміє, що інформацію можна зберігати, опрацьовувати та передавати на великі відстані в закодованому вигляді; • використовує у своєму мовленні слова передавання, зберігання, кодування, декодування інформації, носії інформації, джерело, приймач інформації, пристрої введення, пристрої виведення.

2. Зміст навчального матеріалу

2.1. 2 клас

2.1.1. Поняття про інформацію. Зміст та завдання курсу "Інформатика"

2.1.1.1. має уявлення про інформацію;

2.1.1.2. використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.

2.1.2. Сприймання людиною інформації

2.1.2.1. розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію; для чого вивчають інформатику;

2.1.3. Властивості інформації

2.1.3.1. наводить приклади видів інформації за способом сприймання; властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах;

2.1.4. Види інформації за способом сприймання

2.1.4.1. зорова

2.1.4.2. слухова

2.1.4.3. нюхова

2.1.4.4. смакова

2.1.4.5. дотикова

2.1.5. Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації

2.1.5.1. розрізняє приватну та публічну інформацію;

2.1.6. Пристрої для роботи з інформацією

2.1.6.1. планшет

2.1.6.2. смартфон

2.1.6.3. сканер

2.1.6.4. ПК

2.1.6.5. факс

2.1.6.6. калькулятор

2.1.6.7. проектор

2.1.6.8. принтер

2.1.6.9. фотоапарат

2.1.6.10. клавіатура

2.1.7. Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики

2.1.7.1. називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики; дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики;

2.2. 3 клас

2.2.1. Роль інформації в житті людини

2.2.2. Види інформації за способом подання

2.2.2.1. текстовий

2.2.2.2. графічний

2.2.2.3. звуковий

2.2.2.4. відео

2.2.2.5. числовий

2.2.3. Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією

2.2.4. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями

2.2.5. Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню

2.3. 4 клас

2.3.1. Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами

2.3.2. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації

2.3.3. Приймач інформації

2.3.4. Пристрої введення та виведення інформації

2.3.5. Зберігання інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації

2.3.6. Складові комп’ютера. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією