ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM by Mind Map: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

1. Chuyển động cơ

1.1. Chất điểm

1.2. Hệ trục toạ độ

1.3. Tính tương đối chuyển động

1.4. Chuyển động tịnh tiến

1.5. Mốc thời gian

2. Các loại chuyển động

2.1. Thẳng đều

2.2. Thẳng biến đổi đều

2.2.1. Nhanh đần đều

2.2.2. Chậm dần đều

3. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

3.1. Tính tương đối của quỹ đạo

3.2. Tính tương đối của vận tốc

3.3. Công thức cộng vận tốc

4. Sai số các phép đo

4.1. Sai số tuyệt đối

4.2. Sai số tương đối

5. Sự rơi tự do

5.1. Mối liên hệ với chuyển động nhanh dần đều

5.2. Thực hành khảo sát chuyển động.

5.3. Gia tốc rơi tự do

6. Chuyển động tròn đều

6.1. Đại lượng liên quan

6.2. Mối liên hệ với các chuyển động thẳng đều