การดลและแรงดล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การดลและแรงดล by Mind Map: การดลและแรงดล

1. แรงดล มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) มวลของวัตถุ มีหน่วนเป็น กิโลกรัม (kg) ความเร็วสุดท้ายของวัตถุ มีหน่วยเป็ย เมตรต่อวินาที (m/s) ความเร็วเริ่มต้นของวัตถุ มีหน่วยเป็ย เมตรต่อวินาที (m/s) ช่วงเวลาสั้น ๆ มีหน่วยเป็น วินาที (s)

2. Opportunities

3. การดลและแรงดล

4. เมื่อมีแรง กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลา ทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนจะเห็นว่า การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัม ในกรณีที่วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมในแนวเส้นตรง การดลกับโมเมนตัมจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยอาจมีทิศไปทางเดียวกันหรือสวนทางกันก็ได้พิจารณาได้ 3 กรณี ดังนี้ เมื่อทิศทางของแรง อยู่ในทิศเกี่ยวกับ และเมื่อทิศทางของแรง อยู่ในทิศสวนทางหรือตรงข้ามกับ และเมื่อทิศทางของแรง ไม่อยู่ในทิศเดียวกับ และ