Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CATEGORIES GRAMATICALS by Mind Map: CATEGORIES
GRAMATICALS
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

CATEGORIES GRAMATICALS

categories nominals

substantius

El nom o substantiu és la categoria gramatical que designa o representa entitats reals o imaginàries, propies o comunes, concretes o abstractes.

propis i comuns

individuals i col·lectius

concrets i abstractes

determinants

Els determinants acompanyen un nom i en precisen el significat; hi concorden en gènere i nombre. Poden ser articles, demostratius o possessius.

articles determinats i personals

demostratius, proximitat, llunyania

possessius, un posseïdor, més d'un posseïdor

quantificadors

Són els indefinits, els numerals i els quantitatius. Delimiten la quantitat del nom al qual especifiquen; poden funcionar també com a pronoms.

numerals, cardinals, ordinals, partitius, múltiples, col·lectius

indefinits, variables, invariables

quantitatius, variables, invariables

adjectius

L'adjectiu és la paraula que expressa una qualitat o característica del nom al qual acompanya i amb el qual concorda en gènere i en nombre.

especificatius

qualificatius

categories no nominals

verb

Predicatiu

copulatiu

preposició

Categoria lèxica constituïda per mots invariables que s’anteposen a un constituent sintàctic, normalment nominal, i expressen la relació gramatical que aquest constituent estableix amb un altre.

àtones

tòniques

locucions

nexe

Uneix elements lingüístics de la oració.

conjuncions, coordinants, subordinants

locucions

adverbi

Categoria lèxica constituïda per mots invariables que modifiquen un verb, un adjectiu, un altre adverbi o tota una oració.

temps

lloc

manera

quantitat

afirmació, dubte i negació