CATEGORIES GRAMATICALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CATEGORIES GRAMATICALS by Mind Map: CATEGORIES GRAMATICALS

1. determinants

1.1. articles determinats i personals

1.2. demostratius

1.2.1. proximitat

1.2.2. llunyania

1.3. possessius

1.3.1. un posseïdor

1.3.2. més d'un posseïdor

2. categories nominals

2.1. substantius

2.1.1. propis i comuns

2.1.2. individuals i col·lectius

2.1.3. concrets i abstractes

2.2. quantificadors

2.2.1. numerals

2.2.1.1. cardinals

2.2.1.2. ordinals

2.2.1.3. partitius

2.2.1.4. col·lectius

2.2.2. múltiples

2.2.3. indefinits

2.2.3.1. variables

2.2.3.2. invariables

2.2.4. quantitatius

2.2.4.1. variables

2.2.4.2. invariables

2.3. adjectius

2.3.1. especificatius

2.3.2. qualificatius

3. categories no nominals

3.1. verb

3.1.1. Predicatiu

3.1.2. copulatiu

3.2. preposició

3.2.1. àtones

3.2.2. tòniques

3.2.3. locucions

3.3. nexe

3.3.1. conjuncions

3.3.1.1. coordinants

3.3.1.2. subordinants

3.3.2. locucions

3.4. adverbi

3.4.1. temps

3.4.2. lloc

3.4.3. manera

3.4.4. quantitat

3.4.5. afirmació, dubte i negació