CATEGORIES GRAMATICALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CATEGORIES GRAMATICALS by Mind Map: CATEGORIES GRAMATICALS

1. categories nominals

1.1. substantius

1.1.1. propis i comuns

1.1.2. individuals i col·lectius

1.1.3. concrets i abstractes

1.2. quantificadors

1.2.1. numerals

1.2.1.1. cardinals

1.2.1.2. ordinals

1.2.1.3. partitius

1.2.1.4. col·lectius

1.2.2. múltiples

1.2.3. indefinits

1.2.3.1. variables

1.2.3.2. invariables

1.2.4. quantitatius

1.2.4.1. variables

1.2.4.2. invariables

1.3. adjectius

1.3.1. especificatius

1.3.2. qualificatius

2. determinants

2.1. articles determinats i personals

2.2. demostratius

2.2.1. proximitat

2.2.2. llunyania

2.3. possessius

2.3.1. un posseïdor

2.3.2. més d'un posseïdor

3. categories no nominals

3.1. verb

3.1.1. Predicatiu

3.1.2. copulatiu

3.2. preposició

3.2.1. àtones

3.2.2. tòniques

3.2.3. locucions

3.3. nexe

3.3.1. conjuncions

3.3.1.1. coordinants

3.3.1.2. subordinants

3.3.2. locucions

3.4. adverbi

3.4.1. temps

3.4.2. lloc

3.4.3. manera

3.4.4. quantitat

3.4.5. afirmació, dubte i negació