Règim jurídic dels documents privats

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Règim jurídic dels documents privats by Mind Map: Règim jurídic dels documents privats

1. Patrimoni documental català

1.1. Documents públics produits i rebuts per la Generalitat, ens locals i entitats autònomes, empreses públiques i altres entitats depenents en l'exercici de les seves activitats

1.2. Documents privats d'entitats privades de +40 anys d'antiguitat

1.3. Documents de persones físiques de +100 anys d'antiguitat

1.4. En fons compresos en arxius públics de titularitat pública de Catalunya

1.5. Documents inclosos per resolució del Conseller de Cultura, sota informe previ del CNA

1.6. Documents de titularitat estatal: Administració, notaries, registres públics i Administració de Justícia

1.7. Documents dels òrgans de la UE radicats a Catalunya

1.8. *Documents de l'Esglèsia respectant els acords amb la Santa Seu

2. Valors probatoris

2.1. Documents públics

2.1.1. Emesos per

2.1.1.1. Funcionaris públics

2.1.1.2. Notaris

2.1.2. Si compleixen amb les solemnitats adients fan proba, inclús davant 3ers de:

2.1.2.1. El contingut del document

2.1.2.2. La data de producció

2.1.2.3. Els intervinents

2.2. Documents privats

2.2.1. Fan proba només davant els signants

2.2.1.1. Llevat de si

2.2.1.1.1. Mor un dels signants

2.2.1.1.2. S'inscriu al registre públic

2.2.1.1.3. Es lliura a un funcionari públic

3. Documents d'empresa

3.1. Documents constitutius

3.1.1. Acrediten la personalitat de l'empresa

3.1.2. Regulen el seu funcionament

3.1.3. S'han de conservar durant tota la vida de l'empresa i mínim fins a 6 anys després de la seva dissolució

3.2. Documents comptables

3.2.1. S'han de conservar durant 4 anys, termini en què cal acreditar el compliment de les obligacions fiscals

4. Deures de les Administracions

4.1. vetllar pel retorn dels béns de fora del territori

4.2. proumoure l'establiment de tractats o convenis

4.3. promoure la difusió exterior

4.4. ho fan col·laborant amb l'Estat

4.5. Col·laborar per la protecció del patrimoni

4.5.1. Entre administracions

4.5.1.1. Per la seva banda, la Generalitat ha d'informar de les actuacions que dugui a terme en aplicació de la Llei

4.5.1.2. Les administracions locals i comarcals han de comunicar a la Generalitat de qualsevol perill en que es trobi el PCC

4.5.2. Amb l'Església Catòlica

4.5.2.1. Degut a que té gran part del PCC

4.5.2.1.1. Està en una comissió mixta amb la Generalitat (constituïda al 81) per decidir els termes de la col·laboració

4.5.3. Amb els particulars

4.5.3.1. que han de comunicar a l'Administració qualsevol perill imminent pel patrimoni

4.5.3.2. però també té dret a exigir el compliment de la legislació en matèria de PCC davant l'Administració

4.6. ha de comptar amb un òrgan d'estudi i proposta en matèria de conservació, protecció i vigilància del PCC

4.6.1. excepte en municipis de -1.000 hab.

4.6.1.1. en aquest cas, l'òrgan ha de ser creat pel c.comarcal