Història de l'Arxivística

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Història de l'Arxivística by Mind Map: Història de l'Arxivística

1. 1. Edat Antiga: "Els arxius de Palau" (fins al segle XII)

1.1. Civilitzacions mesopotàmiques

1.1.1. Exemples

1.1.1.1. Palau d'Ugarit (siri)

1.1.1.2. Temple d'Ennana (Uruk)

1.1.1.3. Palau d'Ebla (protosiri)

1.1.1.4. Palau de Hatussa (hitita)

1.1.1.5. Palau de Nimrud

1.1.1.6. Palau de Mari

1.2. Antiga Grècia

1.2.1. Metroon (des del 350)

1.2.1.1. Documentació custodiada

1.2.1.1.1. Lleis i decrets de l'assemblea general

1.2.1.1.2. Minutes de les reunions

1.2.1.1.3. Documents financers

1.2.1.1.4. Actes de debat i judicis

1.2.1.1.5. Contractes de les ciutats-estat

1.2.1.1.6. Exemplars de les obres mestres d'Èsquil, Sòfocles i Eurípides

1.3. Antiga Roma

1.3.1. Els centres d'arxiu

1.3.1.1. "tabularium"

1.3.1.2. "aerarium"

1.3.1.2.1. Cap sentència o decret no s'esdevenia legal fins que hi era arxivada

1.3.2. L'evolució històrica

1.3.2.1. Període republicà

1.3.2.2. Període imperial

1.3.2.2.1. Unificació del sistema d'arxius

1.3.2.2.2. "tabularii" municipas, custodien

1.3.3. Elements clau

1.3.3.1. Organització d'arxius amb dotació de personal

1.3.3.2. Fe pública, perpetuació de la memòria, evidència i legalitat dels documents

2. 2. Edat Mitjana: "Els tresors de cartes" (segles XII-XVI)

2.1. Món àrab

2.1.1. "al-katib": Funcionari encarregat de l'arxiu. Home de Dret

2.1.2. "Diwan": Denominació dels arxius

2.2. Món cristià

2.2.1. Dret germànic: Decadència dels arxius

3. 3. Edat Moderna: "Els arxius arsenals de l'Autoritat" (segles XVI a principis del XIX)

3.1. Arxius d'Estat

4. 4. Edat Contemporània: "Els arxius com a laboratoris de la història" (segle XIX - mitjans segle XX)

4.1. Innovacions pràctiques

4.1.1. Divisió dels centres d'arxiu entre històrics i administratius

4.1.2. Creació de sistemes arxivístics estatals

4.1.3. Creació dels arxius nacionals

4.2. Innovacions teòriques

4.2.1. "Principi de provinença" (Natalis de Waily, 1841)

4.2.2. "Principi de respecte a l'ordre original (H. von Seybel, 1881)

5. 5. Paradigma actual i projecció cap al futur (des de mitjans segle XX fins l'actualitat i endavant)

5.1. Els canvis més rellevants

5.1.1. Augment progressiu de la literatura arxivística i de les publicacions periòdiques especialitzades

5.1.2. Aparició de la idea del "cicle de vida dels documents"

5.1.3. Aparició del "records management"

5.1.4. Irrupció de les noves tecnologies i de nous formats de documents

5.1.5. Dret d'accés a la informació i als documents

5.1.6. Diversitat d'usuaris dels arxius

5.1.7. Creació d'organismes internacionals