นายอานน วงศ์วิศิษฏ์รังสี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นายอานน วงศ์วิศิษฏ์รังสี by Mind Map: นายอานน วงศ์วิศิษฏ์รังสี

1. การทำงาน

2. การศึกษา

2.1. ม.6 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

2.2. ปก.ศ.สูง ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

2.3. ป.ตรี ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

2.4. ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี