יהושע

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
יהושע by Mind Map: יהושע

1. רוחניות

1.1. בסוף ימיו כורת ברית בין עם ישראל לבין ה' תוך כדי איום של קיום הרעות הצפויות לעם ישראל

1.2. מאמין מאוד בקב''ה

2. הנהגתו הצבאית

2.1. יוצא למלחמה נגד העמלקים

2.2. מתנהג בגבורה נחוש ונמרץ ללא מורא ופחד

3. מנהיג

3.1. הנחיל את עם ישראל בארצו

3.2. עומד בראשם במשך שנות הכיבוש והחלוקה