ปัญหาของห้องสมุด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาของห้องสมุด by Mind Map: ปัญหาของห้องสมุด

1. ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสนใจในบทบาทของห้องสมุดมากเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานธนาคาร

2. การบริการเว็บไซต์เป็นแบบอินทราเน็ต ทำให้สามารถเข้าถึงได้แค่บริเวณภายในธนาคาร

3. เว็บไซต์ไม่มีความทันสมัย

4. อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่มีความทันสมัย

5. บรรณารักษ์มีจำนวนน้อย

6. เวลาในการปิดบริการเร็วเกินไป

7. มีแอพพลิเคชั่น E-book ของทางห้องสมุดแห่งนี้ แต่ปิดไม่ให้บริการ

8. เคาน์เตอร์ให้บริการมีพื้นที่จำกัด ทำให้การวางของกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ

9. การบริการยืมหนังสือของพนักงานต่างสาขามีความล่าช้า โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู่ส่งเอกสาร

10. ถ้าเป็นการยืมทรัพยากรประเภท DVD ระหว่างสาขา บางครั้งการนำส่งคืนกลับมาพบว่าแผ่นมีรอยแตก ชำรุด เสียหายระหว่างทาง

11. การจัดหมวดหมู่ หัวข้อต่างๆภายในเว็บไซต์ห้องสมุดไม่ค่อยสอดคล้องกัน

12. ระบบการยืมคืนมีหลายขั้นตอน

13. เนื่องจากยังมีการใช้บัตรรายการอยู่ บางครั้งก็ทำให้บรรณารักษ์เกิดความสับสนในการจัดเก็บบัตรรายการได้

14. ห้องสมุดมีแค่เฉพาะในสำนักงานใหญ่

15. พื้นที่ภายในห้องสมุดมีจำกัด

16. ไม่ค่อยมีผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ

17. งบประมาณจำกัด

18. ระบบการยืมคืนมีการใช้ทั้งระบบอัตโนมัติ และระบบมือในการดำเนินการ

19. ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่นหนังสือนิยาย ไม่ค่อยทันสมัย

20. โต๊ะและเก้าอี้มีจำนวนจำกัด

21. มีข้อจำกัดในเรื่องของกฎระเบียบของธนาคาร ทำให้การพัฒนาห้องสมุดค่อนข้างมีความลำบาก

22. พนักงานของธนาคาร ธอส เท่านั้นถึงสามารถที่จะใช้บริการต่างๆในห้องสมุดแห่งนี้ได้ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะใช้บริการต่างๆของห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้ เช่น การยืมทรัพยากรต่างๆ

23. มีหนังสือเก่าที่เก็บไว้ภายในห้องสมุด วางไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ

24. ไม่มีสัญญาณ Wifi

25. ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า

26. ปัญหาของการจัดเรียงเลขหมู่ โดยพบว่าในหนังสือจำนวน 2 เล่มขึ้นไปมีเลขหมู่ที่ซ้อนกัน สร้างความลำบากให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ

27. ห้องสมุดของธนาคารมีแค่สำนักงานใหญ่ ทำให้ผู้ใช้สาขาอื่นไม่สะดวกที่จะมาใช้บริการ

28. ระบบรีวิวหนังสือใน LINE Official ยังไม่เป็นรูปธรรม