ปัญหาของห้องสมุด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาของห้องสมุด by Mind Map: ปัญหาของห้องสมุด

1. ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสนใจในบทบาทของห้องสมุดมากเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานธนาคาร

2. การบริการเว็บไซต์เป็นแบบอินทราเน็ต ทำให้สามารถเข้าถึงได้แค่บริเวณภายในธนาคาร

3. พื้นที่ภายในห้องสมุดมีจำกัด

4. ไม่ค่อยมีผู้ใช้เข้ามาใช้บริการ

5. งบประมาณจำกัด

6. เว็บไซต์ไม่มีความทันสมัย

7. อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่มีความทันสมัย

8. ระบบการยืมคืนมีการใช้ทั้งระบบอัตโนมัติ และระบบมือในการดำเนินการ

9. บรรณารักษ์มีจำนวนน้อย

10. ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่นหนังสือนิยาย ไม่ค่อยทันสมัย

11. โต๊ะและเก้าอี้มีจำนวนจำกัด

12. เวลาในการปิดบริการเร็วเกินไป

13. มีข้อจำกัดในเรื่องของกฎระเบียบของธนาคาร ทำให้การพัฒนาห้องสมุดค่อนข้างมีความลำบาก

14. มีแอพพลิเคชั่น E-book ของทางห้องสมุดแห่งนี้ แต่ปิดไม่ให้บริการ

15. เคาน์เตอร์ให้บริการมีพื้นที่จำกัด ทำให้การวางของกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ

16. พนักงานของธนาคาร ธอส เท่านั้นถึงสามารถที่จะใช้บริการต่างๆในห้องสมุดแห่งนี้ได้ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะใช้บริการต่างๆของห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้ เช่น การยืมทรัพยากรต่างๆ

17. มีหนังสือเก่าที่เก็บไว้ภายในห้องสมุด วางไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ

18. ไม่มีสัญญาณ Wifi

19. การบริการยืมหนังสือของพนักงานต่างสาขามีความล่าช้า โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู่ส่งเอกสาร

20. ถ้าเป็นการยืมทรัพยากรประเภท DVD ระหว่างสาขา บางครั้งการนำส่งคืนกลับมาพบว่าแผ่นมีรอยแตก ชำรุด เสียหายระหว่างทาง

21. การจัดหมวดหมู่ หัวข้อต่างๆภายในเว็บไซต์ห้องสมุดไม่ค่อยสอดคล้องกัน

22. ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า

23. ปัญหาของการจัดเรียงเลขหมู่ โดยพบว่าในหนังสือจำนวน 2 เล่มขึ้นไปมีเลขหมู่ที่ซ้อนกัน สร้างความลำบากให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ

24. ระบบการยืมคืนมีหลายขั้นตอน

25. เนื่องจากยังมีการใช้บัตรรายการอยู่ บางครั้งก็ทำให้บรรณารักษ์เกิดความสับสนในการจัดเก็บบัตรรายการได้

26. ห้องสมุดมีแค่เฉพาะในสำนักงานใหญ่

27. ห้องสมุดของธนาคารมีแค่สำนักงานใหญ่ ทำให้ผู้ใช้สาขาอื่นไม่สะดวกที่จะมาใช้บริการ

28. ระบบรีวิวหนังสือใน LINE Official ยังไม่เป็นรูปธรรม