ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT by Mind Map: ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT

1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

1.1. CPI được tính toán như thế nào?

1.1.1. =(Giá của giỏi hàng hóa và dịch vụ trong năm hiện tại)/(Giá của giỏ hàng hóa và dịch vụ tại năm gốc) x100

1.1.2. Tỷ lệ lạm phát trong năm 2 = (CP2 năm 2-CPI năm 1)/(CPI năm 1) x100

1.1.3. Chỉ số giá sản xuất (PPI)

1.1.3.1. Đo lường chi phí của một gỏ hàng được mua bởi doanh nghiệp

1.2. Các vấn đề trong đo lường chi phí

1.2.1. Không tính đến khả năng người tiêu dùng mua những hàng hóa rẻ hơn thay thế

1.2.2. Không tính đến sự gia tăng sức mua của đồng tiền do có nhiều hàng hóa mới

1.2.3. Không đo lường được chất lượng hàng hóa và dịch vụ

1.3. Chỉ số giảm phát GDP so với CPI

1.3.1. GDP Chỉ số giảm phát GDP phản ánh giá của các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước thay vì các hàng hóa, dịch vụ được tiêu thụ

1.3.2. Chỉ số giảm phát GDP tự động thay đổi nhóm các hàng hóa và dịch vụ theo thời gian khi thành phần GDP thay đổi, còn CPI sử dụng giỏ hàng cố định

2. Điều chỉnh các biến số kinh tế do ảnh hưởng của lạm phát

2.1. Chuyển đổi số đô la từ những thời điểm khác nhau

2.1.1. Số đô la ngày hôm nay = Số đô la trong năm T x (Mức giá ngày hôm nay)/(Mức giá trong năm T)

2.2. Chỉ số hóa

2.2.1. Sự điều chỉnh tự động theo luật pháp hay hợp đồng cho một số tiền trước tác động của lạm phát

2.3. Lãi suất danh nghĩa với lãi suất thực

2.3.1. Lãi suất doanh nghĩa

2.3.1.1. Thường được công bố

2.3.1.2. Phản ánh số tiền trong tài khoản tiết kiệm tăng lên theo thời gian

2.3.2. Lãi suất thực

2.3.2.1. Đã điều chỉnh tác động của lạm phát

2.3.2.2. = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát