Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KVP by Mind Map: KVP

1. Делови ( процес + компјутер )

1.1. DOS - data output sustem

1.1.1. Излезни канали - дигитални сигнали се прават аналогни и излегуваат од каналот

1.2. Магистрала - bus-ови

1.2.1. Адресна

1.2.1.1. МП адресира

1.2.1.1.1. Мемориски локации

1.2.1.1.2. Влезно излезните уреди

1.2.1.2. # линии = max. адресабилна меморија од МП

1.2.1.3. Еднонасочна

1.2.1.4. Носи една адресна инфо. до надворешни уреди и меморијата

1.2.2. Податочна

1.2.2.1. Линиите преку кои податоците влегуваат и излегуваат во микропроцесорот

1.2.2.2. # линии = големина збор на МП

1.2.2.3. Бидирекционални

1.2.2.4. Се користат за

1.2.2.4.1. Читање и запишување од/во меморија

1.2.2.4.2. Внесување на податоци

1.2.2.4.3. Излез на податоци

1.2.2.5. Примери

1.2.2.5.1. Поставување податоци

1.2.3. Командна

1.2.3.1. Читање или запишување (read and write)

1.2.3.2. Статус на адресната магистрала

1.2.3.2.1. Дали е валидна

1.2.3.2.2. Дали е влез или излез

1.2.3.3. Прекини - интерапти ( interrupts )

1.2.3.3.1. # линии 1+

1.2.3.3.2. активна линија - прекин на секвенцата инструкции

1.2.4. Селектирање на влезно-излезните уреди

1.2.4.1. Изолирани I/O порти( isolated I/O)

1.2.4.1.1. Специјални инструкции

1.2.4.1.2. IN/OUT XXh

1.2.4.1.3. Пример

1.2.4.2. Мемориско пресликување (memory mapping)

1.2.4.2.1. Нема специјални инструкции и адресни порти

1.2.4.2.2. Како од меморија

1.2.4.2.3. Сите МП можат ММ

1.2.4.2.4. Пример

1.2.4.3. Универзални in/out порти

1.2.4.3.1. Пример

1.2.4.4. Декодирање

1.2.4.4.1. ENABLE(за влезни)

1.2.4.4.2. LATCH(за излезни)

1.3. Микропроцесор

1.3.1. Акомулатор

2. Logic Gates

2.1. Tri state buffer

2.1.1. External resourses

2.1.1.1. What's a Tri-state buffer? https://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/CompOrg/tristate.html

2.1.2. Состојби

2.1.2.1. Високо

2.1.2.2. Ниско

2.1.2.3. Отворено

2.1.3. Lines

2.1.3.1. Input

2.1.3.2. Output

2.1.3.3. Control ( ENABLE )

2.2. Latch (брава)

2.2.1. Сетирање флип флоп(F/F) - # FF = ## податочна магистрала

2.2.2. Го чува инпут битот и го дава на излез, се додека лачот не е ресетиран

3. Микропроцесори

3.1. Intel 8212

3.1.1. 8 F/F D-тип

3.1.2. Интерапт линија за сите ФФ

3.1.3. 8 Tri state buffers

3.1.4. DS1 & DS2

3.1.4.1. За селектирање на уред

3.1.5. MD(мод) & STB(Strobe)

3.1.5.1. Внесување податоци

3.1.5.2. Изнесување податоци

3.1.5.3. Транспарентен мод

3.1.5.3.1. Било кој податок поставен на влезните линии исто така го има и на излезните линии

4. DAS - data acqisition system

4.1. Влезни канали - Влегуваат аналогни сигнали, се дитиализираат и предаваат на компјутерот