จริยธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จริยธรรม by Mind Map: จริยธรรม

1. การบริหารและการจัดการศึกษา

1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศที่ดี

1.2. พัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้มีคุณภาพและฝึกปฏิบัติให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรมและความสุข

2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและเป็นตัวแทนด้านศีลธรรม

2.1. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆต้องอยู่บนเหตุผลของค่านิยมทางศีลธรร

3. สถานศึกษาต้องเป็นสถาบันแห่งศีลธรรม

3.1. กำหนดปทัสถานสังคม

4. คำที่เกี่ยวข้อง

4.1. ศีลธรรม การประมวลกฎเกณฑ์เกี่ยวกัความถูกต้องตามความประพฤติของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

4.2. คุณธรรม ลักษณะอุปนิสัยอันดีงามที่สะสมมาจากจิตใจข้างในและประพฤติปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน

4.3. มโนธรรม ความสำนึกในการเลือกตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นในการกระทำความดี

4.4. ค่านิยม การยอมรับนับถือที่จะพร้อมปฏิบัติคามคุณค่าของกลุ่มคนมีอยู่ต่อสิ่งต่างๆเช่นวัตถุ สังคมเศรษฐกิจโดยได้ทำจากการประเมินจากทัศนะต่างอย่างรอบคอบ

5. บทบาทการเป็นผู้นำจริยธรรม ของผู้บริหารการศึกษา

6. ความหมาย

6.1. การกระทำทั้งกายวาจาใจที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

6.2. สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกืดความดีและความถูกต้องในสังคม

6.3. แนวทางการความประพฤติเพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่เป็นอยู่อย่างมีคุณค่า

6.4. คุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุ่งหวังให้สมาชิกของสังคมนั้นประพฤติตามจริยธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในความประพฤติ

6.5. แนวทางที่เราทุกคนมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้ดำเนินชีวิตทั้งกาย วาจาใจที่เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. ความสำคัญ

7.1. ต่อการดำเนินชีวิต

7.1.1. เป็นเครื่องมือกระทำในสิ่งที่ดีสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นสร้างแรงจูงใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีสร้างประโยชน์

7.2. ต่อสังคม

7.2.1. ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยส่วนรวมมีความสุขความเจริญ มีความเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน มีความเมตตาต่อกัน