Mobiistar BackEnd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mobiistar BackEnd by Mind Map: Mobiistar BackEnd

1. Thống Kê

1.1. Thống Kê Theo

1.1.1. Sự Kiện

1.1.2. Đại Lý

1.1.3. Thời Gian

1.1.4. Voucher

1.1.5. Điện Thoại

1.1.6. Email

2. Xác Minh

2.1. Chọn Sự Kiện

2.1.1. Kiểm Tra Thông Tin (Voucher hoặc Điện Thoại)

2.1.1.1. Chọn Mã Voucher Cần Xác Minh

2.1.1.1.1. Nhập Thông Tin Khách Hàng

2.1.2. Thống Kê (Của Sự Kiện Đã Chọn)

2.1.2.1. Thời Gian

2.1.2.2. Voucher

2.1.2.3. Điện Thoại

2.1.2.4. Email

2.1.3. Lấy Voucher

2.1.3.1. Chọn Modem muốn lấy

2.1.3.1.1. Xác minh voucher (nhập thông tin khách hàng)

3. Call Center

3.1. Chọn Sự Kiện

3.1.1. Danh Sách Người Tham Gia Game

3.1.1.1. Cập Nhật Thông Tin

3.1.1.1.1. Ngày Gọi

3.1.1.1.2. Tên PG

3.1.1.1.3. Địa chỉ mua máy

3.1.1.1.4. Tình Trạng (Gọi rồi, bận máy, không liên lạc được)

4. Lấy Voucher (Cho các bạn PG)

4.1. Chọn sự Kiện

4.1.1. Chọn Modem

4.1.1.1. Danh Sách Voucher Hiện có

5. Tiến Độ

5.1. Đã Xong

5.2. Đang Thực Hiện