ปัญหาที่พบในหอสมุดกลาง มศว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาที่พบในหอสมุดกลาง มศว by Mind Map: ปัญหาที่พบในหอสมุดกลาง มศว

1. ที่เสียบปลั๊กไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

2. ห้องศึกษาค้นคว้าไม่เก็บเสียง

3. เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในห้องสมุดมีบางส่วนเก่าและชำรุด

4. ผู้ใช้อยากใช้งานห้องสมุดได้นานขึ้น

5. ผู้ใช้ค้นหาหนังสือไม่พบ

6. ในวันหยุด บางชั้นไม่ได้เปิดแอร์ ทำให้อากาศไม่ถ่ายเท

7. ผู้ใช้เสียงดัง

8. ห้องศึกษาค้นคว้า มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

9. ห้องศึกษาค้นคว้า จำกัดชั่วโมงการใช้บริการน้อยเกินไป

10. ที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารด้านหน้าห้องสมุดมีจำนวนจำกัด

11. บอร์ดประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้

12. จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

13. ผู้ใช้ไม่เข้าใจระบบการจัดหนังสือของห้องสมุด

14. มีเด็กเล็กวิ่งในห้องสมุด

15. ผู้ใช้นำหนังสือไปซ่อนในชั้นวางที่ไม่ใช่ที่อยู่ของหนังสือ

16. ผู้ใช้สอบถามปัญหาเดิม ๆ กับบรรณารักษ์

17. ผู้ใช้มีปัญหาในการใช้งานระบบสืบค้น OPAC

18. ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น และชักโครกบางห้องชำรุด

19. ผู้ใช้มีปัญหากับการใช้ลิฟต์

20. ผู้ใช้บางส่วนไม่ลองสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ต้องพึ่งบรรณารักษ์ตลอด แม้ว่าบรรณารักษ์จะสอนวิธีการสืบค้นให้แล้วก็ตาม

21. แผ่นพับที่แนะนำบริการและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับห้องสมุดไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้

22. การอธิบายการใช้บริการต่าง ๆ มีหลายขั้นตอน และดูยุ่งยาก

23. ผู้ใช้ไม่ทราบสถานะของห้องค้นคว้า

24. ปัญหาการจองห้องศึกษาค้นคว้า