Activity 4 วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่สังเกตพบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Activity 4 วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่สังเกตพบ by Mind Map: Activity 4 วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่สังเกตพบ

1. ผู้ใช้เสียงดัง

1.1. ปัญหาที่แท้จริง

1.1.1. ผู้ใช้ยังเป็นเด็ก

1.1.2. อยู่ที่จิตสำนึกของผู้ใช้

1.1.3. ผู้ใช้ส่วนมากมักเข้ามาใช้บริการเป็นกลุ่ม

1.1.4. ผู้ใช้บางกลุ่มไม่ได้เข้าห้องสมุดเพื่อมาอ่านหนังสือ

1.1.5. โอกาสในการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้และความเข้มงวดของห้องสมุด นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงงบประมาณที่ห้องสมุดได้รับด้วย

1.2. ความต้องการของผู้ใช้คือ อยากให้ห้องสมุดเงียบกว่านี้ เพราะจะได้มีสมาธิอ่านหนังสือมากขึ้น

1.3. ไอเดียปิ๊งๆ

1.3.1. แจกผ้าปิดปากเพื่อลดเสียงในการพูดคุย

1.3.2. สร้างถ้ำอ่านหนังสือ (Reading Cave) จากกล่องกระดาษ

1.3.3. เปลี่ยนห้องดูหนังเป็นโซนเงียบ

2. ของหาย

2.1. ปัญหาที่แท้จริง

2.1.1. ไม่มีที่เก็บของ

2.1.2. เป็นกระเป๋าของโรงเรียน รูปแบบเหมือนกัน ทำให้สลับกระเป๋ากันได้ง่าย

2.1.3. ห้องสมุดมีกฎห้ามนำเอาสัมภาระเข้ามาในห้องสมุด

2.1.4. การสร้างชั้นวางของมีโอกาสเป็นไปได้แต่ขึ้นอยู่กับทางห้องสมุดจะสนับสนุนหรือไม่

2.2. ความต้องการของผู้ใช้คือ ไม่อยากให้ของหายหรือสลับกับคนอื่น เพราะโอกาสที่จะได้ของคืนมีน้อย

2.3. ไอเดียปิ๊ง ๆ

2.3.1. สร้างชั้นวางของจากกระดาษหนังสือพิมพ์

3. ทรัพยากรสารสนเทศไม่อัปเดต

3.1. ปัญหาที่แท้จริง

3.1.1. งบกระมาณที่มีจำกัด

3.1.2. ทรัพยากรที่บรรณารักษ์จัดหามาให้ไม่ตรงกับความต้องการ

3.1.3. หนังสือบางเล่มที่มีเล่มต่อ เช่น การ์ตูน ไม่อัปเดตเล่มไหม่ ๆ

3.1.4. บรรณารักษ์เป็นผู้คัดเลือกทรัพยากร

3.1.5. ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ทำให้รู้สึกว่าทรัพยากรที่มีมันไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง

3.1.6. โอกาสแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ แต่ขึ้นอยู่กับทางห้องสมุดจะสนับสนุนหรือไม่

3.2. ความต้องการของผู้ใช้คือ อยากได้หนังสือหรือภาพยนตร์ใหม่ ๆ และเป็นแนวที่ตนเองต้องการ เช่น หนังสือการ์ตูน นวนิยายวัยรุ่น

3.3. ไอเดียปิ๊ง ๆ

3.3.1. บอร์ดรีเควสหนังสือหรือภาพยนตร์ที่ต้องการ

3.3.2. ทำแอปพลิเคชันห้องสมุด

3.3.3. นำ QR Code เข้ามาประยุกต์ในการใช้สอบถามความต้องการของผู้ใช้

3.3.4. ใช้ Facebook เป็นสื่อกลางในการสอบถามความต้องการของผู้ใช้