Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŠVP by Mind Map: ŠVP

1. Cíle

1.1. Obecné cíle

1.2. Konkrétní cíle

2. Identifikace zařízení

2.1. Název

2.2. Typ zařízení

2.3. Kontaky

2.4. Zřizovatel

2.5. Umístění

2.6. Personál

2.6.1. Sestavení týmu

2.6.1.1. Rozdělení rolí

2.6.1.2. Supervize

2.7. Cílová skupina

3. Poslání

3.1. Rozvoj všech složek osobnosti

3.2. se zaměřením na kladný vztah k přírodě

4. Financování

4.1. Finance získané od rodičů

4.2. Dotace a granty

4.3. Sponzorské dary

5. Legislativa

5.1. Podmínky BOZP

5.2. Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

5.3. Školský zákon

5.4. Vnitřní řád a směrnice

6. Formy a obsah vzdělávání

6.1. Časový plán

6.2. Typy činností

6.3. EVVO

7. Charakteristika zařízení

7.1. SWOT analýza

7.1.1. Silné stránky

7.1.2. Príležitosti

7.1.3. Slabé stránky

7.1.4. Hrozby

7.2. Marketing

7.2.1. Poskytnutí informací

7.2.2. Diferenciace služby

7.2.3. Vytvoření a stimulace poptávky