Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŠVP by Mind Map: ŠVP

1. Identifikace zařízení

1.1. Název

1.2. Typ zařízení

1.3. Kontaky

1.4. Zřizovatel

1.5. Umístění

1.6. Personál

1.6.1. Sestavení týmu

1.6.1.1. Rozdělení rolí

1.6.1.2. Supervize

1.7. Cílová skupina

2. Legislativa

2.1. Podmínky BOZP

2.2. Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2.3. Školský zákon

2.4. Vnitřní řád a směrnice

3. Charakteristika zařízení

3.1. SWOT analýza

3.1.1. Silné stránky

3.1.2. Príležitosti

3.1.3. Slabé stránky

3.1.4. Hrozby

3.2. Marketing

3.2.1. Poskytnutí informací

3.2.2. Diferenciace služby

3.2.3. Vytvoření a stimulace poptávky

4. Cíle

4.1. Obecné cíle

4.2. Konkrétní cíle

5. Poslání

5.1. Rozvoj všech složek osobnosti

5.2. se zaměřením na kladný vztah k přírodě

6. Financování

6.1. Finance získané od rodičů

6.2. Dotace a granty

6.3. Sponzorské dary

7. Formy a obsah vzdělávání

7.1. Časový plán

7.2. Typy činností

7.3. EVVO