Activity 7 SCAMPER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Activity 7 SCAMPER by Mind Map: Activity 7 SCAMPER

1. Substitute (การทดแทน)

1.1. เป็นตัวกลางช่วยบรรณารักษ์ให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้โดยบรรณารักษ์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปสอบถามโดยตรง

2. Combine (การปรับรับสิ่งอื่นเข้ามาใช้)

2.1. เปิดรับความคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการคัดเลือกทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

3. Adapt (การปรับให้เหมาะสม)

3.1. ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การคัดเลือกทรัพยากร นอกจากจะคำนึงถึงราคา ความคุ้มค่า ความเหมาะสมแล้ว ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ด้วย

4. Magnify (การขยาย)

4.1. จัดทำแอปพลิเคชันให้มีรูปแบบที่สีสดใส มีความน่าสนใจ และใช้งานง่ายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชัน

4.2. นำความคิดเห็นที่ได้ ไปแปลงเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

5. Put to other users (การนำไปใช้กับสิ่งอื่น)

5.1. นอกจากจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้รีเควสต์หนังสือได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น รีเควสต์ภาพยนตร์ และฝากข้อความถึงบรรณารักษ์ได้ด้วย

6. Eliminate or Minify (การตัดออก)

6.1. เพื่อลดเวลาในคัดเลือกหนังสือเมื่อสำนักพิมพ์เสนอรายการหนังสือเข้ามา

6.2. เพื่อลดปัญหาเมื่อคัดเลือกหนังสือมาแล้ว หนังสือไม่ถูกยืมเลย

7. Rearrange or Reverse (การเปลี่ยนลำดับ หรือ การย้อนกลับ)

7.1. ให้ผู้ใช้เป็นผู้คัดเลือกแทนผู้ให้บริการ