การสื่อสารองค์กร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารองค์กร by Mind Map: การสื่อสารองค์กร

1. ลักษณะของการสื่อสาร

1.1. ภายนอก

1.1.1. รูปแบบการสื่อสาร

1.1.1.1. สมาชิกองค์กร1กับ2

1.1.1.2. สมาชิกองค์กรกับองค์กรภายนอก

1.1.1.3. องค์กรกับองค์กร

1.1.1.4. องค์กรกับสาธารณชน

1.2. ภายใน

1.2.1. ทิศทาง

1.2.1.1. ล่างขึ้นบน

1.2.1.2. บนลงล่าง

1.2.1.3. ระดับเดียวกัน

1.2.1.4. เถาองุ่น

2. บทบาทและหน้าที่

2.1. จัดหาและรวบรวมข้อมูล

2.1.1. อาศัยข้อมูลข่าวสารในระดับบริหารและระดับปฎิบัติ

2.1.2. เครื่องมือที่ให้ประโยชน์

2.2. เสริมสร้างความร่วมมือการทำงาน

2.2.1. อาศับความร่วมมือและการประสานงาน

2.2.2. องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง

2.3. สร้างความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร

2.4. ลดความขัดแย้ง

3. รูปแบบ

3.1. เป็นทางการ

3.1.1. มีรูปแบบชัดเจน

3.1.2. สื่อสารโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร

3.1.3. คาดเดาทิศทางของข่าวได้

3.2. ไม่เป็นทางการ

3.2.1. รูปแบบไม่ชัดเจน/ส่วนตัว

3.2.2. ภาษาพูด

3.2.3. คาดเดาทิศทางข่าวยาก

3.2.4. มีอิทธิพลต่อพนักงานองค์กร

4. จัดทำโดย

4.1. นายภูวดล การเกตุ 57040491

4.2. นางสาวอภิรุจี พรหมดีราช 57040523

5. ความหมาย

5.1. กระบวนการส่ง-รับสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มหรือบุคคลฝ่ายต่างๆและระหว่างองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรวางไว้

5.2. ความหลากหลายของการสื่อสารองค์กร

5.2.1. รูปแบบ

5.2.1.1. เป็นทางการ

5.2.1.2. ไม่เป็นทางการ

5.2.2. ลักษณะ

5.2.2.1. บุคคล

5.2.2.2. กลุ่ม

5.2.2.3. มวลชน

5.2.3. สื่อ

5.2.3.1. วิทยุ

5.2.3.2. บุคคล

5.2.3.3. โทรทัศน์

5.2.3.4. หนังสือพิมพ์

5.2.3.5. พื้นบ้าน

5.2.4. กลุ่มเป้าหมาย

5.2.4.1. นักธุรกิจ

5.2.4.2. ลูกค้า

5.2.4.3. พนักงาน

6. ความสำคัญ

6.1. การดำเนินงานขององค์กร

6.1.1. ลดความผิดพลาดในการทำงาน

6.1.2. ดำเนินกิจกรรมราบรื่น

6.1.3. ทำให้เข้าใจตรงกัน

6.2. การบริหารงาน

6.2.1. มีความเข้าใจตรงกัน ทำให้พนักงานทุ่มเทกำลังใจ

6.2.2. ผู้บริหารต้องรู้ข้อมูลข่าวสารมากๆ

6.3. การพัฒนาองค์กร

6.3.1. สื่อสารด้านวาจา

6.3.1.1. ทางการ

6.3.1.2. ไม่เป็นทางการ

6.3.2. อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

7. หลักการ

7.1. เข้าใจผู้รับสาร

7.2. ถูกต้องน่าเชื่อถือ

7.3. ง่ายและชัดเจน

7.4. สามารถนำไปปฎิบัติได้

7.5. เนื้อหาเหมาะสม

7.6. กาลเทศะเหมาะสม

7.7. เหมาะสมการเลือกใช้สื่อและกิจกรรม