SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. POLITIK

1.1. -Ilmu pengetahuan berkaitan pemerintahan meliputi ilmu siasah, kenegaraan, parti politik, ahli politik dan tipu muslihat.

1.2. Dasar negara Islam: - Keimanan dan ketaqwaan. - Manusia adalah pemegang amanah. - Rakat wajib taat ketua negara selagi amanah dilaksanakan. - Pelaksanaa syura mengikut garis panduan deitetapkan. - Melaksanakan syariah Islamiah secara mutlak. - Mengutamakan akhlak mulia. - Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.

1.3. Ciri-ciri negara Islam: - Menegakkan hukum Allah. - Kebenaran (al-haq). - Keadilan (al-'adalah). - Kebebasan (al-huriyyah). - Persamaan (al-musamah). -Al-syura. - Ketaatan (al-ta'ah).

2. SAINS DAN TEKNOLOGI

2.1. - Sains: sesuatu yang boleh dibuktikan kebenarannya melalui ujian empirikal. - Teknologi: penggunaan bersistem pengetahuan sains untuk tujuan amali.

2.2. Peranan sains dan teknologi: - Mendorong untuk berfikir dan mengkaji. - Memberi kesedaran melalui akal fikiran. - Membantu pelaksanaa syariat. - Membantu dalam berkarya dan berinovasi. - Membantu dalam membuat ramalan.

2.3. Sumbangan: 1. Kimia. 2. Biologi. 3. Fizik. 4. Perubatan. 5. Botani. 6. Geografi dan pelayaran.

3. KEJURUTERAAN

3.1. -Pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan dalam teknologi. -Penggunaan teknik tertentu untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas sebagai khalifah dengan lebih berkesan.

3.2. 1. Kejuruteraan hidrologi: pembinaan terusan, teknologi air bawah tanah. 2. Binaan (bangunan): Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan lain-lain. 3. Perkilangan: teknologi membuat kertas, teknologi memproses besi dan keluli, peralatan perlombongan dan lain-lain.

3.3. Tokoh-tokoh: 1. Al-Idrus: mencipta kompas (Qub Numa). 2. Al-Kharaji: pembinaan Qanat (sistem pengairan bawah tanah). 3. Al-Jazari: karya Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, jam air, pam air dan mesin angkut air. 4. Banu Musa: Karya Book of Artufices.

4. ILMU

4.1. -Islam menuntut setiap orang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. -Contoh ilmu bidang sains yang diteroka cendikiawan Islam seperti ilmu matematik, kimia, fizik, biologi, falaq dan lain-lain.

4.2. - Zaman Rasulullah dan Khulafa' Arrashidin: asas pembinaan ilmu pengetahuan berjalan dengan jayanya. - Zaman Umaiyah: pengajian sejarah, Al-Quran dan hadith, geografi dan astronomi. - Zaman Abbasiyah: sistem pendidikan yang tratur dan bermula dari peringkat rendah hingga ke universiti.

5. EKONOMI

5.1. -Ekonomi Islam merupakan aktiviti manusia dalam urusan perniagaan, urus tadbir kewangan dan pengurusan sumber manusia. - Berteraskan kedilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan.

5.2. Ciri-ciri ekonomi Islam: - tidak bercanggah dengan syarak. - Diasakan kepada prinsip akidah dan syariat. - Cita-cita luhur dalam kegiatan ekonomi. - Diawasi syariat dan dikawal pemerintah. - Seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

5.3. Sumbangan: - Penubuhan Baitul Mal. - Sumber kewangan terpenting 'kharaj' - Kota Baghdad menjadi pusat perdagangan terpenting.