บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา by Mind Map: บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ทางการศึกษา

1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ บนเครือข่าย

1.1. ความหมาย

1.1.1. เป็นบูรณาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ที่นาทฤษฎีจัดการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานการออกแบบร่วมกับสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหลอมรวมทั้งสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน ที่ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ชนิดต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้สาหรับผู้เรียนค้นหาคาตอบ มีฐานการช่วยเหลือไว้คอยสนับสนุนผู้เรียนในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตลอดจนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแก้ปัญหาที่สนับสนุนให้ผู้เรียนขยายมุมมองและแนวคิดต่างๆ

1.2. ความสำคัญ

1.2.1. ปัจจุบันการเรียบรู้บนเครือข่ายได้รับความสนใจและนามาใช้ในทางการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งความรู้ที่หลากหลายทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถร่วมมือกันเรียนรู้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญหรือคนอื่นๆผ่านระบบออนไลน์

1.2.2. เรียนรู้ในลักษณะที่เป็นผู้บริโภคความรู้เหมือนกับการเรียนการสอนแบบตั้งเดิม(Traditional didactic Traditional) ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเมนทอลโมเดลในระหว่างเรียนอย่างตื่นตัว

1.3. หลักการที่สาคัญ

1.3.1. การออกแบบที่มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยด้วยสถานการณ์ ปัญหาที่เป็นการนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบของมัลติมีเดียทั้งข้อความ วีดิโอ ซึ่งช่วยในการสร้างเมนทอลโมเดล

1.3.2. การออกแบบที่มีการสร้างโมเดลเชิงความคิดรวบยอด (conceptual model) ในการลดข้อจากัดการประมวลสารสนเทศในความจาระยะสั้นซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างเมนทอล โมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.3. การออกแบบที่มีการสร้างชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ตามแนวคิดของการเรียนรู้จากบริบทสังคมจะช่วยให้ผู้เรียนมีเมนทอลโมเดลที่สมบูรณ์ โดยอาศัยคุณลักษณะของการเรียนรู้บนเครือข่ายที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายสื่อ

2. สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

2.1. ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ได้มีการขยายตัวอย่างมากในการเรียนรู้ทุกระดับ

2.1.1. ความเจริญก้าวหน้าและการขยายตัวสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Online Online Online Social Networking SNS)

2.1.1.1. facebook

2.1.1.2. friendter

2.1.1.3. twitter

2.1.1.4. you tube

2.1.1.5. live jornal

2.1.1.6. linkedin

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารทางการศึกษาในชั้นเรียน

3.1. ความหมาย

3.1.1. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสังเคราะห์จากทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม และคุณลักษณะของโปรแกรมทางด้าน ICT

3.1.2. การจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและกระบวนทัศน์ไปอย่างมากตามสภาพบริบทแวดล้อม ซึ่งการเรียนในรูปแบบตั้งเดิมไม่อาจก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลความก้าวหน้าแห่งโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาโดยรวม ดังนั้นการปรับกลยุทธ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ

3.1.3. ความสาคัญและจาเป็นในการนามาปรับและประยุกต์ใช้ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น การบูรณาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

3.2. กระบวนการจัดการเรียนรู้

3.2.1. การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ผู้สอนอาจกระตุ้นให้ ผู้เรียนใส่ใจหรือกระตุ้นประสบการณ์เดิมโดยใช้สื่อพวกวีดิทัศน์ และตั้งคาถามที่ให้ผู้เรียนสามารถ เรียกกลับประสบการณ์เดิมเหล่านั้นมาใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่

3.2.2. การมอบหมายภารกิจการเรียนรู้ การส่งเสริมการสร้างและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการขยายแนวคิดที่หลากหลาย เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการแสวงหาและค้นพบความรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต

3.2.3. ให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ เช่น , MSWord, MSPo MSPowerwer point, point, เป็นต้น และอาจใช้ Social media Social media ในการนำเสนอ

4. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

4.1. การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

4.2. ระบบเครือข่าย

4.3. การส่งเอกสารสารสนเทศแก่ผู้ใช้

4.3.1. การส่งเอกสารสารสนเทศแก่ผู้ใช้

4.3.2. โทรสาร

4.3.3. ทางอินเตอร์เน็ต

5. ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

5.1. ความหมาย

5.1.1. เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายๆ ตัวที่ผู้บริหารใช้ สำหรับจัดการ กับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศเปรียบเสมือนการที่เชื่อม ส่วนต่างๆ ขององค์กรและองค์กรต่างๆ เข้าด้วยกัน ระบบสารสนเทศอิงการใช้คอมพิวเตอร์ จึงเป็น การใช้ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการเก็บ และ เทคโนโลยีสื่อสารทางไกล

5.1.2. เมื่อคำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การ รวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิด ระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

5.2. ความสำคัญ

5.2.1. ด้านสารสนเทศ

5.2.1.1. ความสำคัญของสาระสนเทศแท้จริงแล้วย่อมมีความสำคัญต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการเมือง การปกครองด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ

5.2.2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.2.2.1. การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ มนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communication media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

5.2.2.2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ หลักที่มากกว่าโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ อินเตอร์เน็ต อีเมล์ ทำให้ สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก

5.2.2.3. เทคโนโลยีและการสื่อสารมีผลให้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง

5.2.2.4. เกิดการวางแผนการดำเนินการ ระยะยาวขึ้นอีก ทั้งยังทำให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึน

5.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้

5.2.3.1. การที่บุคคลมีความเข้าใจ รับรู้ ปัญหาหรือเรื่องราวที่ได้ประสบมา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม พูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาบุคคลนั้นๆ

5.2.3.2. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

5.2.3.3. การปฏิรูปการศึกษา

5.2.3.4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2.3.5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชั้นนนำ

5.2.3.6. เรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัด

5.3. ประโยชน์ของสารสนเทศ

5.3.1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)

5.3.1.1. สามารถติดต่อสื่อสาร ถึงกันได้ง่าย

5.3.1.2. อุปกรณ์มีหลาหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ

5.3.2. อินเตอร์เน็ต (Internet)

5.3.2.1. มีการเชื่อมต่อที่มาตรฐาน

5.3.2.2. สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น อักษร รูปภาพ กราฟฟิก เสียง รวมทั้งข้อมูลต่างๆ

5.3.3. ด้านการศึกษา

5.3.3.1. สามารถค้นหาข้อมูลจากอิเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น

5.3.3.2. ค้นหาข้อมูลได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ เสียง กราฟฟิกต่างๆ เป็นต้น

5.3.4. ด้านข่าวสาร

5.3.4.1. สามารถรับรู้ข่าวสารได้ในเวลาที่รวดเร็ว ชัดเจนทั้งเสียงเเละรูปภาพ รวมทั้งเเฟ้มข้อมูลต่างๆ

5.3.5. ด้านธุรกิจและการค้าอินเตอร์เน็ต

5.3.5.1. การซื้อ ขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต

5.3.5.2. การตอบคำถามให้คำแนะนำรวมถึงการให้ข่าวสาร

5.3.5.3. การโอนเงินผ่านบัตรเครดิต ผ่านทางมือถือ

5.3.6. ด้านการบันเทิง

5.3.6.1. การอ่านหนังสือ

5.3.6.2. ฟังเพลง

5.3.6.3. ดูคลิปวีดีโอ

5.3.6.4. ภาพเคลื่อนไหว