รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง by Mind Map: รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง

1. สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาฐ

1.1. ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

1.1.1. 1.ความเหมาะสมด้านการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์

1.1.2. 2.ความเหมาะสมด้านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง

1.1.3. 3.ความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสรเทศ

1.1.4. 3.ความเหมาะสมด้านการออกแบบการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์

2.1. 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง

2.2. 2.เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง

3. กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง

3.1. ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน

4. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน

4.1. ขั้นที่ 1

4.1.1. 1.1ขั้นการวิเคราะห์เอกสาร

4.1.2. 1.2การวิเคราะห์เบื่องต้น

4.1.3. 1.3ขั้นการออกแบบ

4.1.4. 1.4นำเสนอรูปแบบ

4.1.5. 1.5พัฒนารูปแบบการเรียน

4.2. ขั้นที่ 2

4.2.1. 2.1สร้างเครื่องมือ

4.2.1.1. แบบสอบถามความคิดเห็น

4.2.2. 2.2นำรูปแบบการเรียนไปประเมิน

4.2.3. 2.3วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน

5. ผลการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

5.1. ตอนที่ 1

5.1.1. 1.ขั้นบทนำ

5.1.2. 2.ขั้นสารสนเทศ

5.1.3. 3.ขั้นกิจกรรม

5.1.4. 4.ขั้นการสื่อสาร

5.1.5. 5.ขั้นการประเมิน

5.2. ตอนที่ 2 ขั้นตอนการประเมิน

5.2.1. ล็อคอิน

5.2.2. ข้อมูลตามบทเรียนและกิจกรรม

5.2.3. เชื่อมโยงความรู้เก่าและใหม่และสามารถสร้างงานได้ใหม่

5.2.4. ประเมินผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ๆ ได้

5.2.5. สร้างงานได้ตามที่กำหนด

5.2.6. ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้เรียน และผู้สอนได้ โดยผ่านโปรแกรมการสื่อสาร

6. อภิปรายผล

6.1. จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้งมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21