Міжнародно-правові акти охорони сім'ї

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Міжнародно-правові акти охорони сім'ї by Mind Map: Міжнародно-правові акти охорони сім'ї

1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права.

1.1. Увагу в Пакті приділено правам людини у сфері соціального захисту населення

2. Декларація соціального прогресу і розвитку

2.1. Соціальний прогрес і розвиток мають спрямовуватися на постійне підвищення матеріального і духовного рівня жит­тя всіх членів суспільства

3. Декларація прав дитини

3.1. Зазначені основні права і свободи, які належать дітям

4. Європейський кодекс соціального забезпечення.

4.1. Кодекс і протокол до нього гарантують мінімальний рівень соціального захисту, включно з медичним обслуговуванням, виплату допомог у разі хвороби і тимчасової непрацездатності у зв'язку з виробничи­ми травмами, допомог у зв'язку з народженням дитини, у разі безробіття, інвалідності, в разі смерті годувальника, а також сімейні допомоги і пенсії.

5. Загальна Декларація прав людини

5.1. Це перший в історії міжнародних відносин акт, у якому було наведене широке коло прав і свобод людини у різних сферах суспільного життя, яких мають дотримуватись і поважати всі без винятку держави.

6. Європейська соціальна хартія.

6.1. У Європейській соціальній хартії розкрито зміст таких прав людей у сфері со­ціального забезпечення, як: право на соціальне забезпечення (ст. 12); право на соціальну та медичну допомогу (ст. 13); право сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист.

7. Рекомендація № 167 щодо встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального забезпечення.

7.1. Сприяє ухваленню дво- або багатосторонніх актів щодо соціального забезпечення між членами МОП, а також сприяти міжнародній координації цих актів.

8. Конвенція № 118 "Про рівноправність громадян держа­ви та іноземців і осіб без громадянства в галузі соціального забезпечення".

8.1. Дає перелік сфер соціального забезпечення, у яких слід дотримуватися принципу рівноправності

9. Конвенція про права дитини.

9.1. Значне місце в Конвенції відведене правам дитини у сфері соціальної підтрим­ки та захисту і гарантіям забезпечення цих прав.

10. Конвенція № 102 "Про мінімальні норми соціального забезпечення"

10.1. Передбачає всебічний соціальний захист людей від найбільш поширених соціальних ризиків

11. Конвенція № 117 "Про основні цілі і норми соціальної політики".

11.1. Розглядає особу як таку, яка при ство­ренні їй належних умов здатна самостійно забезпечити себе засобами до існування і взяти активну участь у створенні соці­альних фондів, за допомогою яких зможе убезпечити себе від соціальних ризиків.