บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. ความสำคัญของสารสนเทศ

1.1. 1. ทำให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความรู้และความเข้าใจ

1.2. 2. สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

1.3. 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

1.4. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 6 ประการ

1.4.1. 1. การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

1.4.2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากกว่าโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์

1.4.3. 3. เทคโนโลยีและการสื่อสารมีผลให้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง

1.4.4. 4. เครือข่ายสื่อสารได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก

1.4.5. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก

1.4.6. 6. เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนในการดำเนินงานระยะยาว

2. สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

2.1. อินเตอร์เน็ต (Internet)

2.1.1. คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว

2.1.2. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

2.1.2.1. ด้านการศึกษา

2.1.2.1.1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ง่าน รวดเร็ว

2.1.2.2. ด้านการรับส่งข่าวสาร

2.1.2.2.1. รับข่าวสารได้รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่ำ

2.1.2.3. ด้านธุรกิจ

2.1.2.3.1. มีการซื้อขายออนไลน์ สั่งซื้อง่าย

2.1.2.4. ด้านการบันเทิง

2.1.2.4.1. เข้าอ่านวารสารได้ง่าย และสามารถหาอ่านเรื่องที่เก่าๆได้

2.2. ระบบการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษา

2.2.1. E-Learning

2.2.2. E-Book

2.2.3. E-Library

2.2.4. E-Classroom

3. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

3.1. ใช้ทักษะการให้เหตุผลในระดับสูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

3.2. ผู้สอนควรจะศึกษา เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่

3.3. การใช้เทคนิคช่วยการจำ เช่น Mnemonics

3.4. ผู้เรียนควรได้รับทักษะการคิดในระดับสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์

3.5. มีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญ

3.5.1. 1. เนื้อหาบทเรียน

3.5.2. 2. ระบบบริหารการเรียน

3.5.3. 3. การติดต่อสื่อสาร

3.5.3.1. ประเภท Real-time

3.5.3.1.1. Chat

3.5.3.2. ประเภท Non Real-time

3.5.3.2.1. Web-board,E-mail

4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

4.1. ครั้งแรก เกิดจากมนุษย์รู้จักใช้ชลประทานเพื่อการเพาะปลูก สังคมของมนุษย์จึงเปลี่ยนจากสังคมเร่ร่อนมาเป็นการตั้งหลักแหล่งเพื่อการเกษตร

4.2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

4.3. ระบบสารสนเทศอิงการใช้คอมพิวเตอร์ จึงเป็น การใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเก็บและเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล

5. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

5.1. ทฤษฎีจัดการเรียนรู้ ออกแบบร่วมกับสื่อหรือเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.2. ความสำคัญ

5.2.1. การออกแบบที่มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย

5.2.2. การออกแบบเชิงความคิดรวบยอด(Conseptual)

5.2.3. การออกแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียน

6.1. การจัดการเรียนรู้(Method) ร่วมกับสื่อสารสนเทศ(Media)

6.1.1. ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ เช่น MSWord,MSPower point