บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทที่4 เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

1.1. ครั้งแรก เกิดจากมนุษย์รู้จักใช้ชลประทานเพื่อการเพาะปลูก สังคมของมนุษย์จึงเปลี่ยนจากสังคมเร่ร่อนมาเป็นการตั้งหลักแหล่งเพื่อการเกษตร

1.2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

1.3. ระบบสารสนเทศอิงการใช้คอมพิวเตอร์ จึงเป็น การใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเก็บและเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล

2. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

2.1. ใช้ทักษะการให้เหตุผลในระดับสูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

2.2. ผู้สอนควรจะศึกษา เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่

2.3. การใช้เทคนิคช่วยการจำ เช่น Mnemonics

2.4. ผู้เรียนควรได้รับทักษะการคิดในระดับสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์

2.5. มีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญ

2.5.1. 1. เนื้อหาบทเรียน

2.5.2. 2. ระบบบริหารการเรียน

2.5.3. 3. การติดต่อสื่อสาร

2.5.3.1. ประเภท Real-time

2.5.3.1.1. Chat

2.5.3.2. ประเภท Non Real-time

2.5.3.2.1. Web-board,E-mail

3. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

3.1. ทฤษฎีจัดการเรียนรู้ ออกแบบร่วมกับสื่อหรือเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.2. ความสำคัญ

3.2.1. การออกแบบที่มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย

3.2.2. การออกแบบเชิงความคิดรวบยอด(Conseptual)

3.2.3. การออกแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียน

4.1. การจัดการเรียนรู้(Method) ร่วมกับสื่อสารสนเทศ(Media)

4.1.1. ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ เช่น MSWord,MSPower point

5. ความสำคัญของสารสนเทศ

5.1. 1. ทำให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความรู้และความเข้าใจ

5.2. 2. สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

5.3. 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

5.4. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 6 ประการ

5.4.1. 1. การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

5.4.2. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากกว่าโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์

5.4.3. 3. เทคโนโลยีและการสื่อสารมีผลให้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง

5.4.4. 4. เครือข่ายสื่อสารได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก

5.4.5. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก

5.4.6. 6. เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนในการดำเนินงานระยะยาว

6. สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

6.1. อินเตอร์เน็ต (Internet)

6.1.1. คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว

6.1.2. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

6.1.2.1. ด้านการศึกษา

6.1.2.1.1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ง่าน รวดเร็ว

6.1.2.2. ด้านการรับส่งข่าวสาร

6.1.2.2.1. รับข่าวสารได้รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่ำ

6.1.2.3. ด้านธุรกิจ

6.1.2.3.1. มีการซื้อขายออนไลน์ สั่งซื้อง่าย

6.1.2.4. ด้านการบันเทิง

6.1.2.4.1. เข้าอ่านวารสารได้ง่าย และสามารถหาอ่านเรื่องที่เก่าๆได้

6.2. ระบบการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษา

6.2.1. E-Learning

6.2.2. E-Book

6.2.3. E-Library

6.2.4. E-Classroom