เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางการศึกษา by Mind Map: เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ทางการศึกษา

1. เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1.1. สังคมมนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคนเมือง

1.2. มนุษย์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น

1.3. เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงได้เป็นอย่างดี

1.4. ลักษณะเด่น

1.4.1. ช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

2.1. เป็นเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารใช้

2.2. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์

2.3. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์

2.4. สารสนเทศ

2.4.1. ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุปประมวลแล้วจากข้อมูลต่างๆ

2.5. เทคโนโลยี

2.5.1. การประยุกต์เอาความรู้ทางด้วนวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประดยชน์

2.6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6.1. เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล

3. ความสำคัญของสารสนเทศ

3.1. 1. ทำให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความรู้

3.2. 2.สารสนเทศจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

3.3. 3.สามารถให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว

3.4. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.4.1. 1.การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

3.4.2. 2.เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากกว่าโทรสับและคอมพิวเตอร์

3.4.3. 3.เทคโนโลยีการสื่อสารมีผลให้งานด้านต่างๆราคาถูกลง

3.4.4. 4.เครือข่ายสื่อสารได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก

3.4.5. 5.เทคดนโลยีสารสนเทศทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และต้นทุนการใช้ictมีราคาถูกลง

3.4.6. 6.เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนในการดำเนินงานระยะยาว

4. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

4.1. การใช้เทคนิคช่วยจำ

4.2. ใช้ทักษะการให้เหตุผลในรัดับสูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

4.3. ผู้เรียนมีความคิดในระดับสูง

4.4. มีองค์ประกอบ3ส่วน

4.4.1. 1.เนื้อหาบทเรียน

4.4.2. 2.ระบบบริหารการเรียน

4.4.3. 3.กาตติดต่อสื่อสาร

5. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

5.1. คือการนำทฤษฏีการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานการออกแบบร่วมมือกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.2. หลักการสำคัญในการออกแบบ

5.2.1. 1.การออกแบบมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความส่งใสด้วยสถานการณ์

5.2.2. 2.การออกแบบที่มีการสร้างโมเดลเชิงความคิดรวบยอด

5.2.3. 3.การออกแบบที่มีการสร้างชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้

6. สื่อสังคนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

6.1. Facebook

6.2. Youtube

6.3. twitter

6.4. อินเตอร์เน็ต

6.4.1. คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อต่อกัน

6.4.2. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

6.4.2.1. ศึกษาความรู้ได้รวดเร็ว

6.4.2.2. รับข่าวสารได้รวดเร็ว

6.5. ระบบการเรียนรู่ที่ใช้ในการศึกษา

6.5.1. E-learning

6.5.2. E-book

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียน

7.1. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อ

7.1.1. คอมพิวเตอร์

7.2. อยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อให้ตอบสนองต่อการรับรู้ของผู้เรียน