Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві by Mind Map: Сучасні інформаційні технології в перекладознавстві

1. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

2. Розробники та цільова аудиторія

2.1. Розробники

2.1.1. Інститут філології. Кафедра англійської філології та перекладу

2.1.2. Автори електронного курсу

2.1.2.1. Козачук Андрій Михайлович

2.1.2.2. Ноговська Світлана Григорівна

2.2. Цільова аудиторія

2.2.1. Студенти першого року навчання спеціальності Філологія, спеціалізації Германські мови і література (переклад включно)

3. Нормативна база

3.1. Робоча програма

3.2. Рекомендовані джерела

3.2.1. Основна література

3.2.1.1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

3.2.1.2. Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О.В.Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

3.2.1.3. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно-технічних закладів. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007. – 352 с.

3.2.2. Додаткова література

3.2.2.1. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту). Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 351 с.

3.2.2.2. Знаки УДК // Рубрикатор УДК.

3.2.2.3. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. КПІ.

3.2.2.4. Партико З.В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності. Львів: Афіша, 2008. 224 с.

3.2.2.5. Селіванова О.О., Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2011. 844 с.

3.2.2.6. Хатіашвілі Х.А., Аміреджібі Н.М. До питання про машинний переклад і функціонування електронних словників. 2010.

3.2.2.7. Чрділелі Т.В., Кожемяченко Н.В., Ю.Г. Хохлов. Інформаційні технології у мовознавчих студіях. 2010.

3.2.2.8. Rehm, Georg, Uszkoreit, Hans. Unlimited Understanding: A Europe Without Language Barriers // INFOtheca - Journal of Informatics & Librarianship. 2013. Junе, Vol.14. Issue 1. Р.3-6.

3.2.3. Додаткові ресурси

3.2.3.1. Гуменюк О. Використання систем навігації в Інтернеті у перекладацькій діяльності // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 116. С. 110-115.

3.2.3.2. Кібербезпека. Посібник від Mozilla.org.

3.2.3.3. Стеження. Посібник від Mozilla.org.

3.3. Електронний курс

4. Зміст

4.1. Змістові модулі

4.1.1. Модуль 1. Світ сучасних інформаційних технологій

4.1.1.1. 1 лекція

4.1.1.2. 2 практичних заняття

4.1.1.3. Самостійна робота

4.1.1.4. Модульна контрольна робота

4.1.2. Модуль 2. СІТ та інформація

4.1.2.1. 1 лекція

4.1.2.2. 3 практичних заняття

4.1.2.3. Самостійна робота

4.1.2.4. Модульна контрольна робота

4.1.3. Модуль 3. СІТ у навчальному процесі та наукових дослідженнях

4.1.3.1. 2 лекції

4.1.3.2. 6 практичних занять

4.1.3.3. Самостійна робота

4.1.3.4. Модульна контрольна робота

4.1.4. Модуль 4. СІТ і переклад

4.1.4.1. 1 лекція

4.1.4.2. 12 практичних занять

4.1.4.3. Самостійна робота

4.1.4.4. Модульна контрольна робота

4.2. Форма підсумкового контролю

4.2.1. Екзамен