CÁC KIẾN THỨC KĨ NĂNG VỀ TỪ VÀ CÂU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC KIẾN THỨC KĨ NĂNG VỀ TỪ VÀ CÂU by Mind Map: CÁC KIẾN THỨC KĨ NĂNG VỀ TỪ VÀ CÂU

1. MẠCH 8 : PHÂN LOẠI CÂU THEO CHỨC NĂNG CỦA VỊ NGỮ

1.1. Dạng 1. Xác định kiểu câu theo chức năng của vị ngữ

1.2. Dạng 2. Đặt câu theo mẫu

1.3. Dạng 3. Chuyển đổi kiểu câu theo chức năng của vị ngữ

2. MẠCH 9 : PHÂN LOẠI CÂU THEO MỤC ĐÍCH NÓI

2.1. Dạng 1: Xác định kiểu câu theo mục đích nói

2.2. Dạng 2: Đặt câu theo mục đích nói đã cho

2.3. Dạng 3: Chuyển đổi kiểu câu theo mục đích nói

2.4. Dạng 4: Cho trước chủ - vị, đặt câu theo mục đích nói khác nhau

2.5. Dạng 5: Bài tập sử dụng câu theo mục đích nói

2.6. Dạng 6: Bài tập chữa lỗi câu

3. MẠCH 10 : PHÂN LOẠI CÂU THEO CẤU TẠO

3.1. Dạng 1. Xác định kiểu câu theo cấu tạo.

3.2. Dạng 2. Đặt câu theo mẫu cấu tạo, chuyển đổi kiểu câu theo cấu tạo.

3.3. Dạng 3. Chữa câu sai không tương hợp vế câu.

4. MẠCH 11 : THÀNH PHẦN CÂU (CẤU TẠO CÂU)

4.1. Dạng 1: Xác định các thành phần câu

4.2. Dạng 2: Đặt câu với từ, cụm từ giữ chức vụ ngữ pháp đã cho

4.3. Dạng 3: Chữa câu sai

4.4. Dạng 4: Kết hợp, thêm các thành phần câu để tạo thành câu

4.5. Dạng 5: Mở rộng, rút gọn nòng cốt câu bằng cách thêm, bớt các thành phần phụ

5. MẠCH 12 : DẤU CÂU

5.1. Dạng 1: Điền dấu câu thích hợp vào đoạn văn

5.2. Dạng 2: Sửa lỗi sai về cách dùng dấu câu

5.3. Dạng 3: Tìm dấu câu và nêu tác dụng của dấu câu đó

5.4. Dạng 4: Viết câu hoặc đoạn văn ngắn có sử dụng dấu câu thích hợp

6. MẠCH 13 : LIÊN KẾT CÂU

6.1. Dạng 1: Tìm và nêu tác dụng của phép liên kết câu

6.2. Dạng 2: Điền từ ngữ vào chỗ trống để tạo liên kết giữa các câu hay đoạn văn

6.3. Dạng 3: Bài thực hiện theo yêu cầu, đã cho biết phép liên kết câu

6.4. Dạng 4: Bài tập về chuyển đổi phép liên kết câu

7. MẠCH 1 : NGỮ ÂM - CHÍNH TẢ

7.1. Dạng 1: Phân tích cấu tạo tiếng (âm tiết)

7.1.1. 1.1. Tách tiếng thành các bộ phận: phụ âm đầu, vần, thanh

7.1.2. 1.2. Tìm các tiếng có cùng vần

7.1.3. 1.3.Giải đố chữ

7.2. Dạng 2. Viết đúng chính tả

7.2.1. 2.1. Dựa vào quy tắc để viết đúng

7.2.2. 2.2.Dựa vào nghĩa để viết đúng

8. MẠCH 2: XÁC ĐỊNH TỪ VÀ CÂU

8.1. Dạng 1: Khái niệm từ - phân cắt ranh giới từ

8.1.1. 1.1.Xác định một tổ hợp hai tiếng nào đó là một từ hay hai từ.

8.1.2. 1.2. Ghép các tiếng đã cho để tạo từ.

8.2. Dạng 2: Khái niệm câu – xác định đơn vị câu:

8.2.1. 2.1. Tách đoạn thành câu, điền dấu, viết hoa.

8.2.2. 2.2. Bài tập yêu cầu nhận diện một đoạn lời là câu hay không hoặc chữa những dòng chưa là câu thành câu.

8.2.3. 2.3. Sắp sếp từ, cụm từ thành câu.

8.2.4. 2.4. Chữa câu sai thành câu đúng.

9. MẠCH 3 : LÀM GIÀU VỐN TỪ

9.1. Dạng 1 : Nhóm bài tập dạy nghĩa

9.1.1. 1.1. Bài tập yêu cầu chỉ ra nghĩa của các yếu tố mang nghĩa ( tiếng, từ, cụm từ, thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ)

9.1.2. 1.2. Chỉ ra các thế đối lập về nghĩa của các yếu tố mang nghĩa ( tiếng, từ, cụm từ, thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ)

9.2. Dạng 2 : Bài tập hệ thống hóa vốn từ (mở rộng vốn từ)

9.2.1. 2.1. Bài tập tìm từ

9.2.2. 2.2. Bài tập phân loại từ

9.3. Dạng 3 : Bài tập tích cực hóa vốn từ (dạy sử dụng từ)

9.3.1. 3.1. Bài tập thay thế từ, vốn từ

9.3.2. 3.2. Bài tập tạo ngữ

9.3.3. 3.3. Bài tập đặt câu với từ

9.3.4. 3.4. Bài tập viết đoạn văn với từ

10. MẠCH 5 : CẤU TẠO TỪ

10.1. Dạng 1: Bài tập nhận diện, phân loại từ đơn, từ ghép (phân loại, tổng hợp), từ láy

10.1.1. 1.1. Bài tập cho sẵn từ rời, yêu cầu xếp loại

10.1.2. 1.2. Bài tập cho sẵn trong câu đoạn, yêu cầu học sinh tìm một hoặc một số kiểu từ theo cấu tạo có trong đoạn, trong câu.

10.1.3. 1.3. Bài tập cho sẵn một yếu tố cấu tạo từ (1 tiếng), yêu cầu học sinh tìm từ có tiếng gốc đó theo những kiểu cấu tạo khác nhau.

10.2. Dạng 2: Bài tập nhận diện, phân loại từ theo cấu tạo

10.2.1. 2.1. Bài tập yêu cầu chỉ ra sự khác nhau về nghĩa của các từ phức có cùng yếu tố cấu tạo, sự khác nhau về nghĩa giữa một từ ghép và các tiếng (cũng là từ đơn) tạo nên từ ghép đó.

10.2.2. 2.2. Bài tập chỉ ra cái hay của việc dùng từ, đặc biệt là từ láy

10.2.3. 2.3. Bài tập yêu cầu lựa chọn, sử dụng từ, đặc biệt là từ láy, có hiệu quả

11. MẠCH 6 : BIỆN PHÁP TU TỪ

11.1. Dạng 1: Bài tập nhận diện biện pháp tu từ

11.2. Dạng 2: Bài tập cấu trúc yêu cầu tạo lập biện pháp tu từ

11.3. Dạng 3: Bài tập yêu cầu phân tích đánh giá giá trị của biện pháp tu từ

11.4. Dạng 4: Bài tập sáng tạo - yêu cầu HS sử dụng biện pháp tu từ để luyện viết câu văn có hình ảnh, có cảm xúc

12. MẠCH 7 : TỪ LOẠI

12.1. Dạng 1: Bài tập cho từ rời, yêu cầu học sinh xác định từ loại, tiểu loại

12.2. Dạng 2: Bài tập yêu cầu học sinh xác định từ loại, tiểu loại trong câu đoạn

12.3. Dạng 3: Bài tập yêu cầu học sinh sử dụng từ theo lớp từ loại

12.4. Dạng 4: Bài tập chữa lỗi sử dụng sai từ loại, tiểu loại

13. MẠCH 4 : CÁC LỚP TỪ VỰNG

13.1. Dạng 1 : Bài tập cho sẵn từ, yêu cầu xác định lớp từ

13.2. Dạng 2 : Cho từ, yêu cầu tìm từ khác cùng lớp từ vựng

13.2.1. 2.1. Bài tập giúp HS cảm nhận được cái hay của việc dùng từ

13.2.2. 2.2. Bài tập giúp học sinh lựa chọn sử dụng từ hay