Phân tích hoạt độngKinh doanh của Doanh Nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phân tích hoạt độngKinh doanh của Doanh Nghiệp by Mind Map: Phân tích hoạt độngKinh doanh của Doanh Nghiệp

1. Thị trường, khách hàng, đối thủ

1.1. Nguyên liệu đầu vào, nhà cung cấp

1.1.1. Nguyên vật liệu

1.1.2. Vốn

1.1.3. Lao động

1.1.4. Công nghệ

1.1.5. Nhà cung ứng

1.2. Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực, sản phẩm

1.3. Sản phẩm thay thế

1.4. Đối thủ cạnh tranh

1.5. Thị trường/ Khách hàng

2. Công nghệ

3. Năng lực quản lý

3.1. Quản lý tài chính

3.2. Quản lý nhân sự

3.3. Khác

4. Thông tin dự án đầu tư

4.1. Mục đích và cơ sở của dự án thông qua nghiên cứu tiền khả thi và khả thi

4.2. Thông tin chung của dự án

4.3. Phân tích tài chính dự án

4.4. Các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả

4.4.1. NPV Giá trị hiện tại của dòng tiền ròng

4.4.2. IRR Tỉ suất hoàn vốn nội bộ

4.4.3. B/C Chỉ số lợi ích/chi phí

4.4.4. PP Thời gian hoàn vốn

5. Phân tích SWOT