học kì 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
học kì 2 by Mind Map: học kì 2

1. hóa hữu cơ

1.1. hợp chất carbonyl

1.2. acid carboxylic

1.3. dẫn xuất của acid carboxylic

1.4. amin

1.5. các hợp chất chứa nito

1.6. các hợp chất chứa P, S

1.7. hợp chất tạp chức

1.7.1. hợp chất halogenoacid

1.7.2. hydroxyacid

1.7.3. hợp chất 2 chức nhóm carbonyl

1.7.4. hydratcarbon

1.7.5. acid amin, peptit, protid

1.8. hợp chất dị vòng

1.8.1. dị vòng tổng quát

1.8.2. dị vòng 5 cạnh 1 dị tố

1.8.3. dị vòng 6 cạnh 1 dị tố

1.8.4. dị vingf 5 cạnh 2 dị tố

1.8.5. dị vòng 6 cạnh 2 dị tố

1.8.6. dị vòng 7 cạnh

2. sinh học phân tử

3. thực vật

4. hóa sinh

5. sinh lý bệnh

6. hóa phân tích