Українська діалектологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська діалектологія by Mind Map: Українська діалектологія

1. Робоча програма

1.1. Модуль 1

1.1.1. лекцій 4

1.1.2. практичних 4

1.1.3. самостійних робіт 4

1.1.4. МК №1

1.2. Модуль 2

1.2.1. лекцій 3

1.2.2. практичних 3

1.2.3. самостійних робіт 3

1.2.4. МК №2

2. Харктеристика навчальної дисципліни

2.1. Нормативна / Рік підготовки: 2 / Семестр: 4/ Кількість годин 60

3. ІР-ресурси

3.1. мультимедійні презентації до кожної теми

3.2. "Співаник" ZIC

3.3. "Говірник" ZIC

4. Матеріально-технічна база

4.1. мультимедійний комплекс

4.1.1. ПК

4.1.2. проектор

4.1.3. SMART-дошка

4.2. носії інформації

5. Спеціальність, освітній рівень

5.1. Спеціальність: 035 Філологія / спеціалізація: 035.01 Українська мова / бакалавр

6. Підсумковий контроль

6.1. Залік

7. Джерельна база

7.1. основна

7.1.1. посібники

7.1.2. статті

7.1.3. словники

7.2. додаткова

7.3. Інтернет-джерела