Тренінгові студії педагога дослідника

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тренінгові студії педагога дослідника by Mind Map: Тренінгові студії педагога дослідника

1. 1. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча навчальна програма

1.2. Тематичний план

1.3. Критерії оцінювання

1.4. Друковані та Інтернет джерела

1.5. Відомості про авторів курсу

1.6. Глосарій до навчального курсу

1.7. Новини

1.8. Форум навчального курсу

1.9. Карта навчального курсу

1.10. Презентація до навчального курсу

2. Змістовий модуль 1. Сутність педагогічного дослідження

2.1. Путівник до модулю 1

2.1.1. Методичні рекомендації до змістового модулю 1

2.1.2. Форум

2.2. Теоретичний навчальний матеріал

2.2.1. Лекційні матеріали

2.2.1.1. Лекція №1.Педагогічне дослідження як процес і результат наукової діяльності Урок

2.2.1.2. Лекція № 2. Класифікація наукового дослідження. Особливості педагогічного дослідження

2.2.1.3. Лекція №3. Понятійний апарат педагогічного дослідження

2.2.1.4. Лекція № 4. Методологічні і теоретичні засади педагогічного дослідження

2.2.2. Презентації до лекцій

2.3. Додаткові навчальні матеріали

2.3.1. Цікаво знати

2.3.2. Відеоматеріали

2.3.3. На допомогу студенту

2.4. Семінарське заняття

2.4.1. Семінарське заняття 1. Педагогічне дослідження: процес і результати наукової діяльності

2.4.2. Семінарське заняття 2. Основи інформаційно-бібліографічної культури

2.4.3. Семінарське заняття 3. Науковий апарат і технологія педагогічних досліджень. Методи дослідження, інструментарій і процедура обробки результатів

2.4.4. Семінарське заняття 4. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення

2.5. Завдання до самостійної роботи

2.5.1. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт

2.5.2. Методичні матеріали

2.5.3. Самостійна робота 1

2.5.4. Самостійна робота 2

2.5.5. Самостійна робота 3

2.5.6. Самостійна робота 4

2.6. Модульний контроль

2.6.1. Перевір себе

2.6.2. Контрольні запитання

2.6.3. Тест для самоконтроль

2.6.4. МКР 1

3. Змістовий модуль 2. Процес і результат педагогічного дослідження

3.1. Путівник до змістового модулю 2

3.1.1. Методичні рекомендації до модулю

3.1.2. Форум

3.2. Теоретичний навчальний матеріал

3.2.1. Лекційні матеріали

3.2.1.1. Лекція №5. Методи педагогічного дослідження. Реферування, анотування тексту Урок

3.2.1.2. Лекція № 6.Наукова новизна і практичне значення як результат дослідження

3.2.1.3. Лекція № 7.Студентські наукові роботи. Рекомендації до написання та захисту курсових, дипломних, магістерських робіт

3.2.2. Презентації до лекцій

3.3. Додаткові навчальні матеріали

3.3.1. Цікаво знати

3.3.2. Відеоматеріали

3.3.3. На допомогу студенту

3.4. Семінарські заняття

3.4.1. Семінарське заняття 5 Культура оформлення результатів дослідження. Апробація та оприлюднення наукових результатів.

3.4.2. Семінарське заняття 6. Реферування, анотування тексту

3.4.3. Семінарське заняття 7. Оцінювання результатів дослідження. Завершальний етап. Основні етапи підготовки документів до захисту

3.5. Завдання до самостійної роботи

3.5.1. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт

3.5.2. Методичні матеріали

3.5.3. Самостійна робота 5

3.5.4. Самостійна робота 6

3.5.5. Самостійна робота 7

3.6. Модульний контроль

3.6.1. Перевір себе

3.6.2. Контрольні запитання

3.6.3. Тест для самоконтроль

3.6.4. МКР 2

4. Підсумкова атестація

4.1. Питання до заліку

4.2. Перевір себе

4.3. Залік