Kế toán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế toán by Mind Map: Kế toán

1. Quản lý hóa đơn đầu vào + đầu ra

2. Mrs. Nhi

2.1. Thanh toán đơn hàng chi nhánh

2.2. Quản lý công nợ khách hàng

2.3. Xuất hóa đơn + phiếu thu

2.4. Quản lý đội thu nợ + PCN

2.5. Cập nhật sổ quỹ tiền mặt VP

3. Ms. Mỹ

3.1. Công nợ đối tác

3.2. Cập nhật ngân hàng vào Webadmin

3.3. Định khoản

3.4. Báo cáo tài chính - Tư vấn cho giám đốc

3.5. Kiể soát số liệu các tài khoản + số dư

3.6. Báo cáo thuế

4. Quy trình thu chi

4.1. Thu tiền

4.1.1. Thu tiền từ Doanh thu cung cấp DV hoa tươi và DV điện hoa

4.1.1.1. Tiền mặt

4.1.1.1.1. Quản lý phiêu thu

4.1.1.1.2. Xử lý các TH sai, hủy PT

4.1.1.2. Ngân hàng

4.1.1.2.1. Techcom Cty

4.1.1.2.2. TK khác

4.1.1.2.3. Khách quẹt thẻ

4.1.2. Thu tiền từ việc tạm ứng nhân viên

4.2. Chi tiền

4.2.1. Chi thanh toán trực tiếp cho NCC

4.2.1.1. Tiền mặt

4.2.1.1.1. Chi có chứng từ

4.2.1.1.2. Chi không có chứng từ

4.2.1.2. Ngân hàng

4.2.1.2.1. Techcon Cty

4.2.1.2.2. TK khác

4.2.2. Chi tạm ứng và thanh toán tạm ứng cho nhân viên

4.2.2.1. Tạm ứng

4.2.3. Chi hoàn trả đơn hàng của KH chuyển nhầm

4.2.3.1. tiền mặt

4.2.3.2. ngân hàng

5. Quy trình xuất hóa đơn

6. Đề xuất quy trình kiểm tra và lưu chuyển chứng từ

6.1. A. Thu

6.1.1. Step 1:

6.2. B.