Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alteracions de la veu: Valoració i intervenció by Mind Map: Alteracions de la
veu: Valoració i
intervenció
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Alteracions de la veu: Valoració i intervenció

2. Prevenció

Factors de risc

Veu i salut, ORL, Processos al·lèrgics, Inflamacions cròniques de vies respiratòries superiors, Faringitis i laringitis cròniques, Digestiva, Reflux gastroesofàgic (RGE), Hormonal, Psicològica, Estrès, Tensions, Inestabilitat emocional, Ansietat

Tipus de factors, Externs, Individuals, Associats a la professió

Mesures de prevenció

Contextos, Educació vocal, Formació vocal, Adults, Inicial i continuada, Per a professionals, Continguts: Cos, Respiració, Emissió, Sistema fonador, Salut vocal, Infants, Guies didàctiques, Campanyes informatives, Dia de la Logopèdia a Catalunya i Dia Europeu de la Logopèdia, Fulletó de salut vocal, Tallers de prevenció, Reeducació vocal, Agilitzar la recuperació, Evitar la recurrència d'un problema vocal instaurat

Estratègies, Educació vocal, Coneixements dels mecanismes fisiològics de producció de la veu i el seu ús., Reeducació vocal, Repòs vocal, Absolut (silenci), Relatiu (ús vocal només quan és necessari), En infants, Eliminar els factors de risc, Control dels crits, Hidratació, Control dels conflictes emocionals

1. Veu normal i veu alterada

Veu normal

L'aparell vocal, Aparell respiratori, Vegetativa, Automàtica, Inconscient, Regulable i dirigible, Laringe, F. biològica, F. emocional, F. lingüística, F. artística, Ressonadors, Faringe, Cavitat bucal, Nasofaringe, Fosses nassals, Sistema nerviós, Aparell motor, Aparell sensitiu, Aparell sensorial, Estats afectius i emocionals, Esquema corporal vocal, Veu, cos i comunicació

La veu, Paràmetres acústics, To, Timbre, Intensitat, Durada, Gènesi i evolució de la veu, La veu com a caràcter sexual secundari, Veu i personalitat, La veu com a fenomen social

Veu alterada

Etiologies, Mal ús vocal, D'origen mèdic, Cirurgia directa, Cirurgia indirecta, Malalties cròniques, En trastorns primaris, Relacionades amb la personalitat, Estrès ambiental, Conductes d'evitació, Conflictes d'identitat

Dimensionsdels trastorns vocals, Orgànica, Funcional, Social, Personal

Procés assistencial, Interdisciplinarietat en el tractament dels trastorns vocals, Logopeda, ORL/Foniatre, Altres professionals, Programa Terapèutic Complet, 1. Diagnòstic foniàtric, 2. Reeducació preoperatòria, 3. Fonocirurgia, 4. Repòs vocal amb antiinflamatoris i antitusígens, 5. Continuació de la reeducació

3. Valoració (I)

Introducció

Historia, Antigament, Valoració psicoacústica, Eficàcia d'un tractament, Normalitat vs anormalitat, Laringoscòpia, Poques dades si no hi havia lesió evident, Actualment, Examen mèdic, Dades subjectives, Examen funcional

Fases, Definició del problema, Formulació d'hipòtesis, Desenvolupar els procediments necessaris per contrastar les hipòtesis, Recollida de la informació, Anàlisi de dades i interpretació dels resultats, Conclusions

Finalitats, Diagnòstic d'un trastorn de la veu o de laringe, Descripció de les característiques perceptives, Mesura dels aspectes de la funció vocal, Examen de la conducta de fonació, Identificació d'una diferència de comunicació, Pronòstic per al canvi, Recomanacions per a la intervenció i suport, Identificació de l'eficàcia de la intervenció i suport, Derivació a altres avaluacions o serveis

Valor terapèutic, Informar el pacient del trastorn, Delimitar la millora vocal que s'espera i el que està disposat a fer, Primer contacte de gran importància a nivell psicològic

Procedència dels pacients, Enviats pels seus professors, Derivats pel metge (ORL o foniatre), Autoderivats, "Descoberts" en un programa de cribatge

Cribatge vocal

Possibles poblacions, Comunitat educativa, Alumnat, Professorat, Estudiants, Magisteri, Logopedia

Protocol de cribatge, No Diagnostiquen, Indiquen Possibilitat i/o Probabilitat de Trastorn Vocal, Menys Precisos que els de Valoració Logopèdica, Pocs Ítems, Administració Fàcil i Ràpida

Anamnesi

Preguntes bàsiques, Què li passa?, Des de quan li passa?, A quin fet ho atribueix?, De quina manera li millora?, Què ha fet fins ara per solucionar-ho?, Com se sent amb el que li passa?

Necessitats particulars, Edat, Adults: Antecedents patològics de tipus sistèmic, Infants: Desenvolupament i cal demanar-los l'opinió, Activitats/usos vocals, Ús professional de la veu cantada, Ús professional de la veu parlada

Estils d'entrevista, Intervencionista, Llibertat al pacient, Un punt mig

Índex d'autopercepció del transtorn vocal, No tenen valor diagnòstic però donen informació subjectiva.

Anàlisi de l'estil comunicatiu, Indicadors no gestuals

4. Valoració (II)

Exploració

Exploració física instrumental, Examen ORL, Laringoestroboscòpia

Análisi acústica i perceptiva, Enregistrament d'àudio, Paràmetres, Timbre, Anàlisi perceptiva, Anàlisi espectrogràfica, Intensitat, To, Extensió vocal, Melodia i entonació, Rang d'intensitat i freqüència, Shimmer, Jitter, Índexs de severitat, Dysphonia Severity Index, Índex de disfunció vocal (WorM)

Examen del comportament vocal i corporal, Cos, Elements, Columna cervical, Columna dorsal i caixa toràcica, Cintura escapular, Columna lumbar, Pelvis, Extremitats, Lectura corporal, Zones, Cap i coll, Cintura escapular i extremitats superiors fins al diafragma, Des de la pelvis fins la planta dels peus, Nivells, Muscular, Ossi, Respiratori, Respiració, Aerodinàmica, Temps màxim d'espiració (TME), Temps màxim de fonació (TMF), Índex s/z o Coordinació fonorespiratòria = TME / TMF, Capacitat vital (CV), Quocient de fonació CF = CV / TMF, Òrgans de Ressonància, Mandíbula i llengua, Faringe, Vel del paladar

Dades

Comunicació, L'informe diagnòstic, Antecedents, Resum dels serveis anteriors, Condicions associades, Resultats, Interpretació dels resultats, Grau de severitat, Pronòstic, Recomanacions, Seguiment, Derivació, Tractament, Protecció de les dades, Legislació Vigent, Llei sobre els Drets d'Informació concernent a la Salut, Modificació de la llei

Ús de les dades, Definir els objectius generals del tractament, Definir els objectius específics de cada sessió del tractament, Educar el pacient sobre la producció de la veu, Ajudar al pacient a aconseguir una bona producció vocal, Proporcionar un reforç al pacient, Mesurar els resultats del tractament

5. Intervenció I

Introducció

La intervenció logopèdica en trastorns de la veu és un esforç per tornar la veu a un nivell d'adequació que realment es pot assolir i que satisfà les necessitats professionals, emocionals i socials del pacient.

Objectius, Realçar les fortaleses i minimitzar les febleses relacionades amb les estructures subjacents i les funcions que afecten la producció de veu., Facilitar les activitats de l'individu i la participació, ajudant a la persona a adquirir noves habilitats i estratègies de comunicació., Modificar els factors contextuals per reduir les barreres, millorar els facilitadors de la comunicació eficaç i la participació, i proporcionar suports.

Destinataris, Indicacions clíniques, Una intervenció es porta a terme si els resultats d'una avaluació vocal així ho aconsellen, Els individus de totes les edats reben tractament i/o serveis de consulta quan: -la seva capacitat de comunicar-se de manera efectiva es deteriora a causa d'un trastorn de la veu -hi ha una expectativa raonable de benefici per a l'individu en el cos de l'estructura o funció i / o activitat o participació., Possibles etiologies, Orgànica, Neurològica, Funcional, Psicosocial

Aproximacions, Filosofies de rehabilitació vocal, Teràpia vocal simptomàtica, Teràpia vocal psicològica, Teràpia vocal etiològica, Teràpia vocal fisiològica, Teràpia vocal eclèctica, Tipus de teràpies, Tècniques simptomàtiques d'aplicació a curt termini, Estratègies de rehabilitació general a llarg termini

Fases, Planificació, Formulació dels objectius terapèutics a partir de les dades obtingudes en l'exploració., L'èxit de la intervenció, Exactitud del diagnòstic mèdic, Exactitud del diagnòstic vocal, Adequació del pla de tractament, Acord entre el clínic i el client respecte el diagnòstic, el pla de tractament i els resultats esperats, Compromís del client o de la família (quan el pacient és menor d'edat) per abordar el problema, Autodisciplina del client (o sistema de suport) a l'hora de realitzar els canvis de comportament necessaris, Temporalització, Es duu a terme durant el temps suficient per assolir els objectius plantejats o els resultats esperats., El període d'intervenció no ha de continuar quan ja no hi ha cap expectativa de benefici addicional., Informe de seguiment o continuïtat, Data d'inici del tractament, Motiu de consulta, Valoració inicial de la veu i del gest vocal, Nombre de sessions realitzades, periodicitat i durada, Sessions individuals/col·lectives, Evolució del tractament, Dades de la última exploració, Pronòstic, Opinió del logopeda sobre la continuïtat i el ritme del tractament, Alta, Informe d'epícrisi o final de tractament, Data d'inici del tractament, Motiu de consulta, Valoració inicial de la veu i del gest vocal, Nombre de sessions realitzades, periodicitat i durada, Sessions individuals/col·lectives, Evolució del tractament, Dades de la última exploració, Justificació de l'alta logopèdica

Tècniques i recursos

Sessions, Principis bàsics (Vila, 2009), Eficàcia, Formació, Persuació, Activitat, Amenitat, Seqüència (Vila, 2009), Acollida, Presentació de la sessió, Posta a punt, Exercicis dirigits, Activitat proposada pel pacient, Comentari de sensacions, Tancament de la sessió, Durada, Adults: 45-60', Nens: 30-40' de sessió + 10-15' de comentaris amb els pares, Periodicitat, 1 o 2 sessions setmanals, En nens, fer tandes de 3 mesos espaiades

Recursos, Àrea Corporal, El cos, Respiració, Actitud corporal global, Àrea Orofacial, Mandíbula, Llengua, Vel del paladar, Llavis, Laringe, Àrea Auditiva, distingir, categoritzar, etiquetar, reproduir  tipus de veus, Àrea Comunicativa, Totes les estratègies i recursos proposats no tenen cap sentit si no s'integren finalment en la millora de les capacitats comunicatives de l'individu., Àrea Vocal, Vibració, Material fonètic, Melodies, Ressonàncies, Textos i cançons

Tècniques facilitadores, Sons facilitadors, Tècniques de canvi de postura, Tècniques de combinació dels moviments dels òrgans fonoarticuladors o funcions reflexovegetatives amb l'emissió, Tècniques amb ús de la parla encadenada, Tècniques afavoridores de l'adducció de les cordes vocals

Disfonies d'origen funcional simples

Hiperquinèsies Vocals Primitives, Sobreesforç habitual perllongat sobre la laringe anatòmicament normal, Esforç vocal inicial i predominant sobre el buf, Millora de la coordinació FR deguda a l'excés de pressió subglòtica i evitar el cercle viciós d'esforç, Relaxació corporal general i locorregional, Equilibri abdominal diafragmàtic, Actitud vertical que afavoreixi el recolzament de la collumna d'aire, Acoblament fonorressonador equilibrant pressions sub i supraglòtica, Treball del timbre, Esforç vocal inicial i predominant sobre la laringe, Sobreesforç sobre la glotis posterior, Supressió dels atacs durs de la veu, Relaxació general i locorregional, Respiració costodiafragmàticoabdominal, Atacs bufats, Precisió dels atacs, Col·locació de la veu en els ressonadors, Equilibri de les pressions sub i supraglòtica, Sobreesforç sobre la glotis membranosa, Mal ús i abús en un volum inadequat, Disminuir l'esforç laringi, Reeducació del buf per disminuir la intensitat, Endolcir la veu, Presa de consciència de l'esforç vocal mitjançant feedback auditiu i visual, Col·locació de la veu en els ressonadors, Projectar i cridar per sobre de la fonamental usual, Mal ús i abús en un mecanisme laringi inadequat, Presa de consciència del to greu per afavorir l'emergència del mecanisme laringi II, Treball vocal de sirenes i escales descendents, Ressonàncies cranials per trobar un timbre més lleuger que indueixi al canvi de mecanisme laringi, Treball de la intensitat evitant la veu projectada sobre els greus, Esforç vocal inicial i predominant sobre els ressonadors, Disfonies del timbre contret en les persones estressades, Disfonies del timbre contret en els cantants, Sobreesforç paroxístic en una laringe anatòmicament normal, Sobreesforç paroxístic sobre el buf i la laringe alhora. Mal ús en crits, tos i esforços amb glotis tancada., Repòs vocal, Antiinflamatoris

Hipoquinèsies Vocals Secundàries a una hiperquinèsia primitiva, Esgotament muscular després d'un esforç., En contextos d'esforços habituals i perllongats, Objectius descrits per les hiperquinèsies, En contextos d'esforços paroxístics, Projecció de la veu

Hipoquinèsies Vocals Primitives, Només les hipoquinèsies primitives aïllades són candidates a RHB, Instal·lar un gest vocal ampli i eficaç en un cos dinàmic, evitant tensions que portin a una hiperquinèsia secundària, Recolzament abdominal, Dinamització de l'actitud vertical, Coordinació FR, Enriquiment del timbre, Precisió articulatòria, Treball de l'alçada de la veu, Projecció vocal

Hiperquinèsdies Vocals Secundàries a una Hipoquinèsia Primitiva, La regió supraglòtica intenta compensar la poca energia sonora de la glotis., Descondicionar el pacient del seu comportament reaccional i millorar el tancament de la glotis, Relaxació locorregional, Posició del cap i coll, Coordinació FR, Col·locació de la veu per desplaçar la força del buf cap a les cavitats de ressonància, Sons relaxats, Treball del timbre

Intervenció II

Disfonies d'origen funcional amb lesions adquirides

Nòduls, Engruiximent de la mucosa a la vora lliure d'una o ambdues CCVV en la unió del 1/3 mig i 1/3 anterior., Tractament, RHB vocal, Cirurgia per regularitzar la vora lliure, Objectius, Millorar el confort vocal, RHB ha de seguir les pautes de la disfonia disfuncional hipercinètica, Sons en staccato (picat) per regular la precisió de l'atac, Col.locació de la veu per millorar la vibració cordal, “Endolcir” la veu, Treball d'alçada tonal i melodia en veu parlada

Pseudoquist serós, Lesió de la mucosa constituïda per una tumefacció translúcida que se situa generalment en el punt nodular., Tractament, RHB prequirúrgica + cirurga + RHB postquirúrgica, Objectius, Descondicionar el sobreesforç, Regularitzar la vora lliure

Edema fusiforme, Tumefacció uni o bilateral de la mucosa dels plecs vocals que abarca la pràctica totalitat de la glotis lligamentosa, Tractament, RHB prequirúrgica + cirurga + RHB postquirúrgica, Objectius, Descondicionar el sobreesforç, Regularitzar la vora lliure

Edema de Reinke, Transformació edematosa del còrion en la mucosa que deforma la cara superior i la vora lliure del plec vocal., Tractament, RHB preoperatòria + cirurgia + RHB postoperatòria

Pòlip laringi, Pseudotumor benigne del plec vocal, Tractament, RHB preoperatòria + cirurgia + RHB postoperatòria, La durada de la RHB preoperatòria dependrà del grau d'esforç., En la RHB postoperatòria es treballarà la hiperquinèsia vocal

Quist mucós per retenció, Tumefacció que apareix en el plec vocal com a resultat de l'acumulació d'una secreció mucosa deguda a l'obstrucció del conducte excretor d'una glàndula mucosa, Tractament, RHB preoperatòria + cirurgia + RHB postoperatòria, El gest quirúrgic requereix cordotomia., Si persisteix una hiperquinèsia adquirida per la instal.lació de la lesió, cal reeducar-la.

Hemorràgia submucosa, Ruptura vascular relacionada amb un traumatisme vocal agut. En la fuetada laríngia s'hi afegeix una ruptura en el múscul vocal., Tractament, Proporcionar informació objectiva de la naturalesa benigna d'aquesta alteració vocal tan dramàtica, Repòs vocal (o, com a mínim, moderació vocal) durant unes setmanes, Si existeix una tècnica vocal defectuosa, es farà reeducació

Úlcera de l'Aritenoidal, Alteració de la mucosa amb pèrdua de substància que deixa al descobert el cartílag aritenoïdal., Tractament, Tractament antirreflux, RHB, Relaxació, Atacs suaus, Producció d'emissions clares i potents en veu cantada i projectada

Disfonies d'origen orgànic

Disfonies amb lesions congènites, Quists epidèrmics, Solcs i Ponts mucosos, Petita formació arrodonida situada a la submucosa. Tendeix a créixer i a infiltrar-se en el lligament elàstic. A vegades s'obre a la superfície. Un quist obert es converteix en un solc., Veu, Timbre rígid, dur, aspre, Bitonalitat, Tractament, En quists tancats voluminosos, RHB preoperatòria + cirurgia + RHB postoperatòria, Sospita de quist, RHB, Si la millora sembla suficient pel pacient, aturar el tractament per reemprendre'l més endavant si és necessari, Si persisteix disfonia i/o el pacient és exigent amb la qualitat de la seva veu, RHB preoperatòria + cirurgia + RHB postoperatòria, Estries, Són solcs amples i llargs que se situen al llarg de quasi tota la vora lliure. Quasi sempre són bilaterals i no forçosament simètriques., Veu, No permet identificar el sexe del parlant per telèfon, F0 a 180 Hz (Fa2), Poca modulació a la veu, Hipofonia que engendra un sobreesforç vocal i opressió del vestíbul, Timbre bufat, contret, més o menys ronc, TMF curt, Tractament, Casos menors, RHB, Casos majors, RHB, La cirurgia ha de ser l'últim recurs, Rehabilitació dels Quists, Solcs estrets, Ponts mucosos i Vergetures, Rigidesa lleu o moderada de CCVV, Dones, Reequilibri del gest vocal, Descobriment del mecanisme II, Treball sobre la F0, Exercicis vocàlics descendents en veu de cap evitant el sobreesforç, Allargar l'extensió de la veu aguda cap a freqüències mitges i fer veu salmodiada sobre una possible F0, Homes, Reequilibri del gest vocal, Entrenament del lligament vocal, Relaxar i baixar la laringe, Vocalitzacions en falset, Manipulacions de la laringe, Equilibri de pressions sub i supraglòtiques, Baixar al registre mig per trobar una nova F0, Buf adaptat i ressonadors relaxats, Rigidesa extrema de CCVV, Equilibri del gest vocal, Equilibri pneumoglòtic, Millorar el tancament glòtic, Manipulacions, Relaxació locorregional, Postura corporal inclinada cap endavant i l'esquena arrodonida, Sospirs sonors, Millora de la impedància sobre laringe, Paràlisis Laríngies, Paràlisis laríngies recurrents, Etiologia, Causes idiopàtiques, Congènites, Neurítiques, Tòxiques, Traumatismes, Càncers, Cirurgies, Intubacions, Tractament, RHB vocal precoç i intensiva, Evolució amb RHB, Compensació, Reinervació, Si no hi ha millora amb RHB, es proposa cirurgia

Laringectomies, Parcials, Limitades, Subtotals, Totals, Veu erigmofònica, Implant fonatori (veu traqueoesofàgica), Pròtesi fonatòria

Traumatismes laringis, Via interna, Traumatismes iatrogènics, Intubacions, Intubacions o fibroscòpies, Traeostomies, Fonocirurgia, Cremades càustiques, Disfàgia, Via externa, Traqueostomia provisional, Reeducació preventiva de l'abducció i adducció de les CCVV, Exploració de les seqüeles algunes setmanes després, Reeducació

6. Altres

Disfonia infantil

Adaptar-se al moment evolutiu i característiques del nen/a.

Problemes de veu d'origen Psicògen

Afonies psicògenes, No tocar el símptoma i derivar al psiquiatra o psicòleg, Intentar tractar el símptoma

Disfonies psicògenes, El diagnòstic és més difícil, Citar més endavant per nova valoració i per reflexionar sobre l'impacte del psiquisme en la veu., Disfonies de timbre contret, Hiperquinèsies vocals amb sobreesforç inicial i predominant sobre ressonadors, Relaxació general i locorregional, Distensió i independència dels òrgans ressonadors, Distensió de la laringe, Treball del timbre

Alteracions en la muda vocal, Homes, Veu eunucoïdal, Relaxació de la musculatura de manté la laringe elevada, Descens de la laringe amb manipulacions, Ampliació de la cavitat faríngia, Cerca de vibracions toràciques en l'emissió de sons badallats, Muda perllongada, Dos registres vibratoris alternadament, Explicacions dels canvis anatòmics durant la pubertat, Manipulacions de la laringe cap avall, Muda falsejada o incompleta, Veu a meitat de camí entre els dos registres de veu., Causes, Context psicològic, Enfrontar al pacient a les seves noves capacitats vocals i a una elecció, Error en l'elecció del registre, Lesions congènites, Retard psicomotor, Dones, Absència de muda, La laringe és normal però està utilitzada en una posició massa alta., Treball sobre els harmònics greus, Possible descens de la F0, Pseudomuda o virilització vocal, Desequilibri hormonal, Alleugerir el timbre, Buscar un to més adequat millorar el buf, Buscar un to més adequat millorar el buf