Đầu Việc

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đầu Việc by Mind Map: Đầu Việc

1. Làm thẻ

1.1. Ra Ngân hàng lấy Giấy ĐKy

1.1.1. Về nhà điền thông tin

1.1.1.1. Nộp thông tin

1.1.1.1.1. Lấy Thẻ

1.1.2. Tìm các ngân hàng miễn phí mở thẻ

2. Tạo / Quản Lý Tài Khoản

2.1. Gán tài khoản lên BM Phụ (1 acc quản lý)(Theo dạng đối tác).

2.2. 3 Acc Quản trị 1 BM

2.2.1. 1 Acc Set-Ads (nhà quảng cáo, set ads cứng) - set trên VPS và chỉ là nhân viên trên BM.

2.2.2. 1 Acc Add thẻ - máy cứng - Cầm luôn chủ BM

2.2.3. 1 Acc Back-up - bất tử - đề phòng checkpoint

3. Set Ads

3.1. Camp đầu

3.1.1. Set vào bài đang tiêu tiền : 1camp - 1adset - 1ads.

3.1.1.1. Để reviews 24h - tk sẽ cắn tiền.

3.1.1.1.1. Tạo thêm 1adset nữa 1ads - 1 adset.