Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Một số kiểu dữ liệu chuẩn by Mind Map: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

1. Kiểu thực

1.1. real

1.1.1. 6 byte

1.1.2. 0 hoặc có gtrị tuyệt đối trong phạm vi 10^-38 đến 10^38

1.2. extended

1.2.1. 10 byte

1.2.2. 0 hoặc có gtrị tuyệt đối trong phạm vi 10^-4932 đến 10^4932

2. Kiểu kí tự

2.1. char

2.1.1. 1 byte

2.1.2. 256 kí tự trong bộ mã ASCII

3. Kiểu nguyên

3.1. byte

3.1.1. 1 byte

3.1.2. 0 đến 255

3.2. integer

3.2.1. 2 byte

3.2.2. -2^15 đến 2^15 - 1

3.3. word

3.3.1. 2 byte

3.3.2. 0 đến 2^16 - 1

3.4. longint

3.4.1. 4 byte

3.4.2. -2^31 đến 2^31 - 1

4. Kiểu lôgic

4.1. boolean

4.1.1. 1 byte

4.1.2. True/False