CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ by Mind Map: CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

1. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1.1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

1.2. Cấu tạo

1.2.1. Ô nguyên tố

1.2.2. Chu kì

1.2.3. Nhóm

1.3. Sự biến đổi tính chát của các nguyên tố

1.3.1. Trong một chu kì

1.3.2. Trong một nhóm

1.4. Ý nghĩa

2. SILIC VÀ CÔNG NGHIỆP SILICAT

2.1. Silic

2.1.1. Trạng thái tự nhiên

2.1.2. Tính chất

2.1.2.1. Tính chất vật lý

2.1.2.2. Tính chất hóa học

2.1.3. Ứng dụng

2.2. Silic dioxit

2.2.1. Tác dụng với dung dịch kiềm

2.2.2. Tác dụng với oxit bazo

2.3. Công nghiệp siliccat

2.3.1. Sản xuất đồ gốm

2.3.2. Sản xuất xi măng

2.3.3. Sản xuất thủy tinh

3. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

3.1. Axit cacbonic

3.1.1. Trạng thái tự nhiên

3.1.2. Tính chất vât lý

3.1.3. Tính chất hóa học

3.1.3.1. Là một axit yếu

3.1.3.2. Là một axit không bền

3.2. Muối cacbonat

3.2.1. Phân loại

3.2.1.1. Muối trung hòa

3.2.1.2. Muối axit

3.2.2. Tính chất

3.2.2.1. Tính tan

3.2.2.2. Tính chất hóa học

3.2.2.2.1. Tác dụng với axit

3.2.2.2.2. Tác dụng với dung dịch bazo

3.2.2.2.3. Tác dụng với dung dịch muối

3.2.2.2.4. Phản ứng nhiệt phân

3.2.3. Ứng dụng

3.3. Chu trình cacbon trong tự nhiên

4. TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

4.1. Tính chất vật lý

4.2. Tính chất hóa học

4.2.1. Tác dụng với phi kim khác

4.2.1.1. Tác dụng với khí hidro

4.2.1.2. Tác dụng với oxi

4.2.2. Tác dụng với kim loại

4.2.3. Mức độ hoạt động hóa học

5. CLO

5.1. Tính chất vật lý

5.2. Tính chất hóa học

5.2.1. Tính chất của phi kim

5.2.1.1. Tác dụng với hidro

5.2.1.2. Tác dụng với oxi

5.2.2. Tính chất khác

5.2.2.1. Tác dụng với nước

5.2.2.2. Tác dụng với oxi

5.3. Ứng dụng

5.4. Điều chế

5.4.1. Phòng thí nghiệm

5.4.2. Trong công nghiệp

6. CACBON

6.1. Các dạng thù hình

6.1.1. Kim cương

6.1.2. Than chì

6.1.3. Cacbon vô định hình

6.2. Tính chất

6.2.1. Hấp thụ

6.2.2. Tính chất hóa học

6.2.2.1. Tác dụng với oxi

6.2.2.2. Tác dụng với kim loại

6.3. Ứng dụng

7. CÁC OXIT CỦA CACBON

7.1. Cacbon oxit

7.1.1. Tính chất vật lý

7.1.2. Tính chất hóa học

7.1.2.1. Là oxit trung tính

7.1.2.2. Là chất khử

7.1.3. Ứng dụng

7.2. Cacbon dioxit

7.2.1. Tính chất vật lý

7.2.2. Tính chất hóa học

7.2.2.1. Tác dụng với nước

7.2.2.2. Tác dụng với dung dịch bazo

7.2.2.3. Tác dụng với oxit bazo

7.2.3. Ứng dụng