CHƯƠNG 14: CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN CỦA TÀI CHÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 14: CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN CỦA TÀI CHÍNH by Mind Map: CHƯƠNG 14: CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN CỦA TÀI CHÍNH

1. Giá trị hiện tại: Đo lường giá trị của tiền tệ theo thời gian

1.1. Giá trị hiện tại của bất kì một khoản tiền tương lai nào là số tiền cần có ở hiện tại để tạo ra số tiền tương lai tương ứng ở mức lãi suất hiện tại

1.2. Chiết khấu laf quá trình đi tìm giá trị hiện tại của một khoản tiền tương lai

2. Quản lí rủi ro

2.1. Tính không thích rủi ro

2.1.1. Độ thỏa dụng thang đo lường sự chủ quan của một người về tính sẵn lòng hay độ thỏa mãn

2.2. Thị trường bảo hiểm

2.3. Đa dạng hóa rủi ro doanh nghiệp có tính đặc thù

2.4. Đánh đổi giữa rủi ro và sinh lợi

3. Định giá tài sản

3.1. Phân tích cơ bản

3.1.1. Đề cập đền các phân tích chi tiết một công ty để ước tính giá trị

3.2. Giả thuyết thị trường hiệu quả

3.2.1. Điểm khởi đầu là phải hiểu rằng mỗi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn được theo dõi sát bởi nhiều nhà quản lí quỹ

3.2.2. Sự cân bằng cung cầu cân bằng giá thị trường