TRIỀU NGUYỄN (XIX)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TRIỀU NGUYỄN (XIX) by Mind Map: TRIỀU NGUYỄN (XIX)

1. KINH TẾ

1.1. Nông nghiệp

1.1.1. Chính sách quân điền

1.1.1.1. Đất công ít

1.1.1.2. Đối tượng hưởng nhiều

1.1.2. Khuyến khích khai hoang

1.1.2.1. Bỏ tiền

1.1.2.2. Cả triều đinh và nhân dân cùng làm

1.1.3. đắp đê điều ngăn lũ

1.1.3.1. Bỏ tiền

1.1.3.2. Huy động nhân dân

1.1.4. Kinh tế tiểu nông vẫn như cũ

1.2. Thủ công nghiệp

1.2.1. Tổ chức quy mô lớn

1.2.1.1. Đóng thuyền

1.2.1.2. Chế tạo vũ khí

1.2.1.3. Sản xuất tiền

1.2.1.4. Làm gạch ngói,...

1.2.2. Tiếp cận kĩ thuật tiên tiến

1.2.3. Nghề thủ công truyền thống được duy trì

1.3. Thương nghiệp

1.3.1. Phát triển chậm chạm

1.3.1.1. Do thuế khóa phức tạp

1.3.2. Nắm độc quyền

1.3.2.1. Buồn bán với các nước lân cận

1.3.2.1.1. Trung Hoa

1.3.2.1.2. Xiêm

1.3.2.1.3. Mã Lai

1.3.3. Dè dặt với phương Tây

1.3.3.1. Chỉ cho ra vào cảng Đà Nẵng

1.3.3.2. Đô thị tàn lụi dần

2. VH-GD

2.1. Tôn giáo

2.1.1. Độc tôn Nho giáo

2.1.2. Hạn chế Thiên chúa

2.1.3. Tiếp tục phát triển

2.2. Giáo dục

2.2.1. Nho học được củng cố

2.2.2. Mở ra các kì thi

2.2.2.1. Hương (1807)

2.2.2.2. Hồi (1822)

2.3. KHXH

2.3.1. Văn học

2.3.1.1. Nôm phát triển

2.3.1.2. Nhiều tác giả nổi tiếng

2.3.1.2.1. Nguyễn Du

2.3.1.2.2. Hồ Xuân Hương

2.3.1.2.3. Huyện Thanh Quan

2.3.2. Sử học

2.3.2.1. Nhiều bộ sách được biên soạn

2.3.2.1.1. Lịch triều hiến chương ...( Phan Huy Chú)

2.3.2.1.2. Lịch triều tạp kỹ (Ngô Cao Lãng)

2.4. Kiến trúc và nghệ thuật dân gian

2.4.1. Nhiều lăng tẩm

2.4.2. Kinh thành Huế

2.4.3. Cột cờ Hà Nội

2.4.4. Tiếp tục phát triển

3. CHÍNH TRỊ

3.1. Bộ máy nhà nước

3.1.1. Theo mô hình thời Lê

3.1.2. Thời Gia Long chia làm 3 vùng, chính quyền trung ương cai quản cả nước

3.1.2.1. Bắc Thành

3.1.2.2. Gia Định Thành

3.1.2.3. Trực Doanh

3.1.3. 1831 - 1832 Minh Mạng, đứng đầu tổng đốc, tuần phủ ( chịu sự cai quản của triều đình)

3.1.3.1. 30 Tỉnh

3.1.3.2. Một phủ Thừa Thiên

3.1.4. Ngoài ra

3.1.4.1. Tuyển chọn quan lại

3.1.4.2. Ban hành Hoàng Triều luật lệ

3.1.4.2.1. 400 điều

3.1.4.2.2. Qui định chặt chẽ, bảo vệ NNPK

3.2. Ngoại giao

3.2.1. Thần phục nhà Thanh

3.2.2. Bắt Lào, CPC thần phục

3.2.3. Đóng cửa với phương Tây

3.3. Quân đội

3.3.1. Tổ chức qui cũ

3.3.2. Vũ Khí còn thô sơ