Řízení organizací

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Řízení organizací by Mind Map: Řízení organizací

1. úvod do managementu

1.1. řídící pracovníci

1.2. poznatky o řízení

1.3. proces

1.3.1. koncept manažerských rolí

1.3.2. koncept řídícího cyklu

1.3.3. koncept kritických faktorů úspěchu

1.3.4. koncept manažerských komponent

1.4. klasický management

1.4.1. 4 klasické školy

1.5. manažerská revoluce

1.5.1. historický vývoj

1.6. postindustriální trendy

2. kontext organizace

2.1. základní ekonomické pojmy

2.1.1. makroekonomie

2.1.2. mikroekonomie

2.1.2.1. HDP

2.1.2.2. inflace

2.1.3. nezaměstnanost

2.2. SLEPT analýza

2.3. SWOT analýza

2.4. vlivy prostředí

3. organizační struktury, měření výkonu

3.1. struktura

3.1.1. vytváření

3.1.2. změna

3.1.3. dopad

3.2. controlling jako proces

3.3. benchmarking

3.4. ROI

3.5. měření kvality služeb

4. řízení procesů, audit

4.1. vize

4.2. mise

4.3. hodnoty

4.4. strategické cíle

4.5. strategický plán

4.6. balanced scorecard

4.7. strategický cyklus

4.8. analýza 7S

4.9. tvorba strategie

5. vize, strategie, BSC

5.1. korporátní strategie

5.2. strategický plán

5.2.1. strategický plánovací model

5.3. analýza konkurenčního prostředí

6. manažer

6.1. kompetence

6.1.1. kompetenční model

6.2. nábor

6.3. rozvoj

6.4. odměňování

6.5. leadership

6.6. motivace

7. lidé

7.1. lidské zdroje

7.2. lidský kapitál

7.3. human resource

7.4. personální strategie

7.5. personální audit

7.6. rozvoj zaměstnanců

7.6.1. vzdělávání

7.6.2. motivace

7.7. odměňování

7.8. zpětná vazba

8. řízení projektů

9. řízení inovací