Химийн аюулгүй ажиллагаа

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Химийн аюулгүй ажиллагаа by Mind Map: Химийн аюулгүй ажиллагаа

1. Хөдөлмөр хамгаалалт эрүүл ахуй

1.1. Хөдөлмөр хамгаалат

1.1.1. 33

1.1.1.1. ergerre

1.1.1.2. rrfr44r

1.1.1.3. e3rfr34r

1.1.1.4. hjhgjh

1.1.1.5. fhfghf

1.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

1.3. Хөдөлмөрлөх нөхцөл

1.3.1. Хэвийн

1.3.2. Хэвийн бус

2. Тухайн химийн бодис материалын энерги ялгаруулах чадварын хэмжээ

3. Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл

4. Химийн лабораторын аюулгүй байдлыг хангах

5. Конвеци

6. Үйлдвэрийн газрын гэрэлтүүлэг

7. Ультра ба инфра туяаны хамгаалалт

8. Уул уурхайн оргил дахь гадаргын болон гүний усны бохирдолт

9. Ажлын байран дээрх эрсдэл

9.1. Аюулын ангилал

9.1.1. Ил харагдахуйц

9.1.2. Нуугдмал

9.1.2.1. Даамжирч буй

9.2. Аюулын төрөл

9.2.1. Физикийн

9.2.1.1. Дуу шуугиан

9.2.1.2. Чичиргээ доргион

9.2.1.3. Агаарын температур

9.2.2. Химийн

9.2.2.1. Хүчил шүлт

9.2.2.2. Хүхэрт натри

9.2.2.3. Химийн нэгдлүүд

9.2.3. Эргонамикийн

9.2.3.1. Ажлын байрны тоног төхөөрөмж

9.2.3.2. Багаж хэрэгслийн зориулалт

9.2.4. Цацрагийн

9.2.4.1. Нарны хурц гэрэл

9.2.4.2. Гагнуураас гарах хэт туяа

9.2.5. Сэтгэл зүйн

9.2.5.1. Ажлын ачаалал

9.2.5.2. Ээлжийн хуваарь

9.2.6. Биологийн

9.2.6.1. Вирусууд

9.2.6.2. Бактериуд

9.3. Аюулын зэрэглэл

9.3.1. А зэрэглэл

9.3.2. B зэрэглэл

9.3.3. C зэрэглэл

10. Химийн аюулгүй байдал

11. Химийн аюулгүй байдал, хууль эрх зүйн орчин

12. Химийн хорт болон аюулгүй бодис тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлага

13. Химийн бодисын тэмдэглэгээ

14. Химийн бодисын хор аюулын зэрэглэлийн систем тэдгээрийн хадгалалт