Moviments migratoris Inmigracio, emigracio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moviments migratoris Inmigracio, emigracio by Mind Map: Moviments migratoris Inmigracio, emigracio

1. catostrofes naturals

1.1. riuades,

2. economiques

2.1. atus elevat

3. Politiques

3.1. persecusions, gerres

4. segons l'espai

4.1. internacionals o interiors (desplaçats)

5. segons la durada

5.1. definitives o temporals

6. segons la naturalesa

6.1. forcades o Voluntaries

7. Millorar el nivell de vida

8. causes

9. tipos de migracions