Mạng máy tính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mạng máy tính by Mind Map: Mạng máy tính

1. Đường truyền vật lý

1.1. Băng tần, băng thông

1.2. BER

1.3. Độ suy hao

2. Hình trạng mạng

2.1. Vât lý

2.1.1. Sao (Star)

2.1.2. Trục (Bus)

2.1.3. Vòng (Ring)

2.2. Logic

2.2.1. Điểm-điểm

2.2.2. Quảng bá

3. Mạng chuyển mạch

3.1. Chuyển mạch gói

3.1.1. Chuyển tiếp dữ liệu

3.1.2. Tắc nghẽn

3.1.3. Các thông số

3.1.3.1. Trễ

3.1.3.2. Thông lượng

3.1.3.3. Độ mất gói tin

3.2. Chuyển mạch kênh

4. Giao thức

4.1. Truyền thông hướng liên kết

4.2. Truyền thông hướng không liên kết

5. Kiến trúc phân tầng

5.1. Mô hình TCP/IP

5.1.1. Chồng giao thức TCP/IP

5.2. Mô hình OSI

6. Tầng ứng dụng

6.1. Các mô hình triển khai

6.1.1. Client/Server

6.1.2. P2P

6.1.3. Lai

6.2. Web

6.3. Email

6.4. DNS

6.5. Truyền file(FTP)