GomputerGraphic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GomputerGraphic by Mind Map: GomputerGraphic

1. โมเดลสี

1.1. สีธรรมชาติและสีที่ถูกสร้างขึ้นมีรูปแบบการ มองเห็นสีที่แตกต่างกัน เรียกว่า “โมเดล (Model)

1.1.1. 1. โมเดลแบบ HSB การมองเห็นสีของสายตามนุษย์

1.1.2. 2. โมเดลแบบ RGB การแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1.3. 3. โมเดลแบบ CMYK การแสดงสีของเครื่องพิมพ์

1.1.4. 4. โมเดล Lab ตามมาตรฐานของ CIE

2. ความหมาย

2.1. การสื่อความ

2.1.1. ข้อความ

2.1.2. การแก้ไขภาพ

2.1.3. การออกแบบภาพ

2.1.4. การตกแต่งภาพ

2.1.5. การตัดต่อ

2.1.6. การปรับแสง

3. ภาพในCG

3.1. ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของสี ที่เรียกว่า พิกเซล มาประกอบกันเป็นภาพขนาดต่างๆ

3.1.1. ความละเอียดของอิมเมจเซตเตอร์

3.1.1.1. อิมเมจเซตเตอร์ (Imagesetter) คือ เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง ตั้งแต่ 1,200-4,800 dpi ผลิตจุดเลเซอร์ได้เล็กมาก สามารถวัดขนาดได้ด้วยหน่วยวัดเป็นไมครอน (1 ส่วน ล้านเมตร หรือ 1 ส่วน 1000 มิลลิเมตร

3.1.2. ความละเอียดของเครื่องพิมพ์

3.1.2.1. เป็นหน่วยที่ใช้วัดจำนวนพิกเซลต่อนิ้ว

3.1.3. ความละเอียดของจอภาพ

3.1.3.1. เป็นหน่วยที่ใช้วัดจำนวนพิกเซลสูงสุดที่จอคอมพิวเตอร์สามารถผลิตออกมาได้

3.1.4. พิกเซล (Pixel)

3.1.4.1. องค์ประกอบที่รวมกันเกิดเป็น ภาพ ซึ่งสรุปก็หมายถึงจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เป็นองค์ประกอบรวมกันเป็นภาพความละเอียดของภาพ เป็นจำนวน ของพิกเซลที่อยู่ภายในภาพ โดยใช้หน่วยวัดเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi : Pixel per Inch) เช่น 300 ppi หรือ 600 ppi เป็นต้น

4. การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

4.1. มีวิธีการประมวลผลภาพ 2 แบบแตกต่างกันไปตามแต่ละโปรแกรม

4.1.1. การประมวลผลแบบ Raster

4.1.1.1. การประมวลแบบอาศัยการอ่านค่าสีแต่ละพิกเซล มีชือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Bitmap เก็บข้อมูล เป็นค่า 0 และ 1 แต่ละพิกเซลจะมีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่ง เหมาะกับภาพที่มีลักษณะแบบ ภาพถ่าย สามารถใช้เทคนิคในการปรับแต่งสี และการใช้เอฟเฟคต์พิเศษให้กับภาพ

4.1.2. การประมวลผลแบบ Vector

4.1.2.1. เป็นการประมวลผลแบบอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ มีสีและตำแหน่งของสีที่แน่นอน เราจะมีการเคลื่อนย้ายที่หรือย่อขยายขนาดของภาพ ภาพก็จะไม่เสียรูปทรงในเชิงเรขาคณิต มีความละเอียดของ ภาพจะไม่ลดลงด้วย ให้ภาพยังคงคมชัดเหมือนเดิมการประมวลผลภาพลักษณะนี้ ได้แก่ภาพ .AI, .DRW ใช้ในโปรแกรมการวาดภาพ Illustrator, CorelDraw ภาพ .WMF เป็นภาพคลิปอาร์ตในโปรแกรม Microsoft Word และภาพ .PLT ในโปรแกรมการออกแบบ AutoCAD