QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN XNXH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN XNXH by Mind Map: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN XNXH

1. QUÁ ĐỘ LÀ GÌ ?

1.1. là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện nhất từ xã hội cũ sang xã hội mới

2. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

2.1. bắt đầu : giai cấp vô sản nắm chính quyền

2.2. kết thúc : xây dựng CSVC, KT của XH

2.3. Các kiểu quá độ

2.3.1. trực tiếp

2.3.2. gián tiếp

2.4. Các giai đoạn quá độ

2.4.1. các hình thái ktxh khác -> quá độ CNXH => CNXH

3. CÁC ĐẶC DIỂM CỦA THỜI KÌ QUÁ ĐỘ

3.1. kinh tế: nền kinh tế đa thành phần

3.2. chính trị

3.2.1. nhân tố cũ đan xen nhân tố mới

3.2.2. nhiều hệ tư tưởng chính trị trong xh

3.3. văn hóa : vh cũ mâu thuẫn văn hóa mới

3.4. tư tưởng : còn tồn tại tư tưởng TBCN trong xh

4. TÍNH TẤT YẾU TIẾN LÊN XHCN

4.1. sự tiến bộ về tư duy và bản chất

4.2. xây dựng trên nền sản xuất có trình độ

4.3. sự phát triển của TBCN tạo ra CSVC cho XHCN phát triển

4.4. là một công cuộc cực kì phức tạp, cần thời gian