Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FINANSE MENEDŻERSKIE by Mind Map: FINANSE MENEDŻERSKIE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

FINANSE MENEDŻERSKIE

Ryzyko

Grupy miar ryzyka: rozkład stat. zm. ryzyka, zal. zmiennej ryzyka od czynników ryzyka, klasy ryzyka

Miary zmienności (np. odchylenie standardowe stopy zwrotu)

Wartość zagrożona- możliwa strata wartości, nieduże prawd. jej przekroczenia

Miary wrażliwości - wpływ zmiennych na wartość lub stopę zwrotu

Sterowanie ryzykiem - wyeliminowanie negatywnych skutów ryzyka - dostosowanie poz. ryzyka do akceptowalnego

Monitorowanie i kontrola

Postawy: awersja, obojętność, skłonność

Inwestycja

Wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i niepewnych korzyści

Kryterium podmiotowe: prywatne, komunalne, państwowe

Kryt. poch. inwestowa: krajowe, zagraniczne

Kryt. horyzont czas.: krótko, średnio i długoterminowe

Kryt. forma i cel inwestycji: bezpośrednie (rzeczowe), pośrednie (finansowe)

Ocena efekt. inw.

Sprawozdawczość finansowa

Bilans - zestawienie majątku przeds. na dany dzień

Rachunek zysków i strat (wyników) - wynik finansowy prowadzonej działalności

Rentowność

Definicje

Aktywo - rzecz, której posiadaczem jest dany podmiot i która ma określoną wart.

Kapitał - aktywa, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia przyszłych korzyści

Instrument finansowy: kontrakt zawarty między dwoma stronami, reguluje zal. finans. między nimi (jego wart. uniemożliwia przeprowadzenie strategii arbitrażowej)

Przepływ pienięży - transfer pieniądza między dwoma podmiotami, odzwierciedla zal. między nimi

Wartość - cecha wyr. równoważnikiem pieniężnym

Dochód: korz. finans. (w jedn. pieniężnych/stopa dochodu)

Ryzyko - możliwość, że coś się nie uda (wynik przed. nie jest znany); rozumiane neutralnie - jako zagrożenie/szansa; identyfikacja -> pomiar -> sterowanie -> monitorowanie i kontrola

CEL: wzrost bogactwa akcjonariuszy = wzrost wart. przeds.

Wycena

CEL: transakcyjny, sprawozdawczy, analityczny, rozliczeniowy

METODY: dochodowa (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), arbitrażowa (def. przez strategię arbitrażową), porównawcza (na podstawie porównywalnego aktywa - np. przy wyc. akt. rzecz., przeds. wart. inw. jak f-cji pewnych param.)