FINANSE MENEDŻERSKIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FINANSE MENEDŻERSKIE by Mind Map: FINANSE MENEDŻERSKIE

1. Inwestycja

1.1. Wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i niepewnych korzyści

1.2. Kryterium podmiotowe: prywatne, komunalne, państwowe

1.3. Kryt. poch. inwestowa: krajowe, zagraniczne

1.4. Kryt. horyzont czas.: krótko, średnio i długoterminowe

1.5. Kryt. forma i cel inwestycji: bezpośrednie (rzeczowe), pośrednie (finansowe)

1.6. Ocena efekt. inw.

1.6.1. Metody statyczne (proste): okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu(ARR)

1.6.2. Met. dynamiczne (dyskontowe): wew. st. zwrotu (IRR - określa minimalną stopę zwrotu jaka musi byd zrealizowana aby inwestycja nie przyniosła strat), wart. bież. netto (npv), wsp. zysk. (PI - ile jednostek pieniężnych przyniesie każda pojedyncza jednostka nakładów poniesionych)

1.6.3. Średni ważony koszt kapitału - WACC

2. Definicje

2.1. Aktywo - rzecz, której posiadaczem jest dany podmiot i która ma określoną wart.

2.2. Kapitał - aktywa, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia przyszłych korzyści

2.2.1. rzeczowy

2.2.2. finansowy

2.2.3. ludzki

2.3. Instrument finansowy: kontrakt zawarty między dwoma stronami, reguluje zal. finans. między nimi (jego wart. uniemożliwia przeprowadzenie strategii arbitrażowej)

2.4. Przepływ pienięży - transfer pieniądza między dwoma podmiotami, odzwierciedla zal. między nimi

2.5. Wartość - cecha wyr. równoważnikiem pieniężnym

2.5.1. rynkowa

2.5.2. likwidacyjna

2.5.3. odtworzeniowa

2.5.4. księgowa

2.6. Dochód: korz. finans. (w jedn. pieniężnych/stopa dochodu)

2.7. Ryzyko - możliwość, że coś się nie uda (wynik przed. nie jest znany); rozumiane neutralnie - jako zagrożenie/szansa; identyfikacja -> pomiar -> sterowanie -> monitorowanie i kontrola

2.7.1. rynkowe

2.7.1.1. cen akcji

2.7.1.2. kursu wal.

2.7.1.3. stopy proc.

2.7.1.4. cen tow.

2.7.2. kredytowe

2.7.3. operacyjne

2.7.4. płynności

2.7.5. prawne

2.7.6. biznesu

3. CEL: wzrost bogactwa akcjonariuszy = wzrost wart. przeds.

4. Wycena

4.1. CEL: transakcyjny, sprawozdawczy, analityczny, rozliczeniowy

4.2. METODY: dochodowa (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), arbitrażowa (def. przez strategię arbitrażową), porównawcza (na podstawie porównywalnego aktywa - np. przy wyc. akt. rzecz., przeds. wart. inw. jak f-cji pewnych param.)

5. Ryzyko

5.1. Grupy miar ryzyka: rozkład stat. zm. ryzyka, zal. zmiennej ryzyka od czynników ryzyka, klasy ryzyka

5.2. Miary zmienności (np. odchylenie standardowe stopy zwrotu)

5.3. Wartość zagrożona- możliwa strata wartości, nieduże prawd. jej przekroczenia

5.4. Miary wrażliwości - wpływ zmiennych na wartość lub stopę zwrotu

5.5. Sterowanie ryzykiem - wyeliminowanie negatywnych skutów ryzyka - dostosowanie poz. ryzyka do akceptowalnego

5.5.1. Sposoby zmniejszania ryzyka: prewencja, dywersyfikacja, transfer

5.5.1.1. Transfer: ubezpieczenie, hedging (wykorz. instr. finans. do transf. ryzyka na rynek finans.)

5.6. Monitorowanie i kontrola

5.6.1. Audyt wewnętrzny

5.7. Postawy: awersja, obojętność, skłonność

6. Sprawozdawczość finansowa

6.1. Bilans - zestawienie majątku przeds. na dany dzień

6.1.1. Kap. własny - różnica między aktywami a zob.

6.1.2. Bilans analityczny - zmod. dla potrzeb zarz. finans.

6.1.3. Kap. obrotowy (pracujący) - nadwyżka aktywów obrotowych nad zob. krótkoterminowymi

6.1.3.1. Zapotrzebowanie na kap. pracujący = NALEŻNOŚCI + ZAPASY - ZOBOW. DOST.

6.2. Rachunek zysków i strat (wyników) - wynik finansowy prowadzonej działalności

6.3. Rentowność

6.3.1. ROE (stopa zwrotu z kap. własnego)

6.3.2. ROIC (stopa zwrotu z kap. zainwestowanego - własnego i obcego)

6.3.3. EBIT (zysk operacyjny)

6.3.4. EBT (zysk brutto)

6.3.5. EAT (zysk netto)