FINANSE MENEDŻERSKIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FINANSE MENEDŻERSKIE by Mind Map: FINANSE MENEDŻERSKIE

1. Ryzyko

1.1. Grupy miar ryzyka: rozkład stat. zm. ryzyka, zal. zmiennej ryzyka od czynników ryzyka, klasy ryzyka

1.2. Miary zmienności (np. odchylenie standardowe stopy zwrotu)

1.3. Wartość zagrożona- możliwa strata wartości, nieduże prawd. jej przekroczenia

1.4. Miary wrażliwości - wpływ zmiennych na wartość lub stopę zwrotu

1.5. Sterowanie ryzykiem - wyeliminowanie negatywnych skutów ryzyka - dostosowanie poz. ryzyka do akceptowalnego

1.5.1. Sposoby zmniejszania ryzyka: prewencja, dywersyfikacja, transfer

1.5.1.1. Transfer: ubezpieczenie, hedging (wykorz. instr. finans. do transf. ryzyka na rynek finans.)

1.6. Monitorowanie i kontrola

1.6.1. Audyt wewnętrzny

1.7. Postawy: awersja, obojętność, skłonność

2. Inwestycja

2.1. Wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i niepewnych korzyści

2.2. Kryterium podmiotowe: prywatne, komunalne, państwowe

2.3. Kryt. poch. inwestowa: krajowe, zagraniczne

2.4. Kryt. horyzont czas.: krótko, średnio i długoterminowe

2.5. Kryt. forma i cel inwestycji: bezpośrednie (rzeczowe), pośrednie (finansowe)

2.6. Ocena efekt. inw.

2.6.1. Metody statyczne (proste): okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu(ARR)

2.6.2. Met. dynamiczne (dyskontowe): wew. st. zwrotu (IRR - określa minimalną stopę zwrotu jaka musi byd zrealizowana aby inwestycja nie przyniosła strat), wart. bież. netto (npv), wsp. zysk. (PI - ile jednostek pieniężnych przyniesie każda pojedyncza jednostka nakładów poniesionych)

2.6.3. Średni ważony koszt kapitału - WACC

3. Sprawozdawczość finansowa

3.1. Bilans - zestawienie majątku przeds. na dany dzień

3.1.1. Kap. własny - różnica między aktywami a zob.

3.1.2. Bilans analityczny - zmod. dla potrzeb zarz. finans.

3.1.3. Kap. obrotowy (pracujący) - nadwyżka aktywów obrotowych nad zob. krótkoterminowymi

3.1.3.1. Zapotrzebowanie na kap. pracujący = NALEŻNOŚCI + ZAPASY - ZOBOW. DOST.

3.2. Rachunek zysków i strat (wyników) - wynik finansowy prowadzonej działalności

3.3. Rentowność

3.3.1. ROE (stopa zwrotu z kap. własnego)

3.3.2. ROIC (stopa zwrotu z kap. zainwestowanego - własnego i obcego)

3.3.3. EBIT (zysk operacyjny)

3.3.4. EBT (zysk brutto)

3.3.5. EAT (zysk netto)

4. Definicje

4.1. Aktywo - rzecz, której posiadaczem jest dany podmiot i która ma określoną wart.

4.2. Kapitał - aktywa, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia przyszłych korzyści

4.2.1. rzeczowy

4.2.2. finansowy

4.2.3. ludzki

4.3. Instrument finansowy: kontrakt zawarty między dwoma stronami, reguluje zal. finans. między nimi (jego wart. uniemożliwia przeprowadzenie strategii arbitrażowej)

4.4. Przepływ pienięży - transfer pieniądza między dwoma podmiotami, odzwierciedla zal. między nimi

4.5. Wartość - cecha wyr. równoważnikiem pieniężnym

4.5.1. rynkowa

4.5.2. likwidacyjna

4.5.3. odtworzeniowa

4.5.4. księgowa

4.6. Dochód: korz. finans. (w jedn. pieniężnych/stopa dochodu)

4.7. Ryzyko - możliwość, że coś się nie uda (wynik przed. nie jest znany); rozumiane neutralnie - jako zagrożenie/szansa; identyfikacja -> pomiar -> sterowanie -> monitorowanie i kontrola

4.7.1. rynkowe

4.7.1.1. cen akcji

4.7.1.2. kursu wal.

4.7.1.3. stopy proc.

4.7.1.4. cen tow.

4.7.2. kredytowe

4.7.3. operacyjne

4.7.4. płynności

4.7.5. prawne

4.7.6. biznesu

5. CEL: wzrost bogactwa akcjonariuszy = wzrost wart. przeds.

6. Wycena

6.1. CEL: transakcyjny, sprawozdawczy, analityczny, rozliczeniowy

6.2. METODY: dochodowa (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), arbitrażowa (def. przez strategię arbitrażową), porównawcza (na podstawie porównywalnego aktywa - np. przy wyc. akt. rzecz., przeds. wart. inw. jak f-cji pewnych param.)