ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ by Mind Map: ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

1. 2.ประเภทของซอฟต์แวร์

1.1. 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ

1.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. 2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

1.2.2. 2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2. 1. ความหมายของซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

3. 3. โปรแกรมสำเร็จรูป

3.1. คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงานทั่ว ๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะมีการปรับปรุงรุ่น