L'Oració Composta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'Oració Composta by Mind Map: L'Oració Composta

1. Oració juxtaposada

1.1. Nexes: (,) (;) (:)

2. Oració coordinada

2.1. Copulativa

2.1.1. Nexes: i, ni

2.2. Disjuntiva

2.2.1. Nexes: o, o bé, sinó

2.3. Distributiva

2.3.1. Nexes: ara...ara, no solament, etc.

2.4. Adversativa

2.4.1. Nexes: però, tanmateix, així i tot, etc.

2.5. Consecutiva

2.5.1. Nexes: per tant, doncs, així que, etc.

2.6. Continuativa

2.6.1. Nexes: a més a més, etc.

2.7. Explicativa

2.7.1. Nexes: o sigui, és a dir, etc.

3. Oració subordinada

3.1. Adjectives

3.1.1. Funció: CN

3.1.2. Nexes

3.1.2.1. Participi + complement

3.1.2.2. Que (pronom relatiu), qui

3.1.3. Tipus

3.1.3.1. Explicatives

3.1.3.2. Especificatives

3.2. Substantives

3.2.1. Funcions: CI, CRV, CN, Subj, CD, Atr

3.2.2. Nexes

3.2.2.1. Infinitiu + complement

3.2.2.2. Que (conjunció)

3.2.2.3. Adverbis

3.2.2.4. Si

3.2.2.5. Interrogatius

3.3. Adverbials

3.3.1. Pròpies

3.3.1.1. Si l'oració subordinada té la funció de

3.3.1.1.1. CC Temps

3.3.1.1.2. CC Mode

3.3.1.1.3. CC Lloc

3.3.2. Impròpies

3.3.2.1. Condicionals

3.3.2.1.1. Nexes: si, etc.

3.3.2.2. Causals

3.3.2.2.1. Nexes: perquè, ja que, que, etc.

3.3.2.3. Finals

3.3.2.3.1. Nexes: A fi que, per tal de, etc.

3.3.2.4. Consecutives

3.3.2.4.1. Nexes: de manera que, fins al punt que, etc.

3.3.2.5. Comparatives

3.3.2.5.1. Nexes: tant com, més que, menys que, etc.

3.3.2.6. Concessives

3.3.2.6.1. Nexes: encara que, malgrat que, etc.

3.4. Substantiva de Relatiu