ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( Management Information System MIS )

1.1. เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บิหารที่ต้องการ การประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการช่วยงานแบบต่อวัน MIS จึงมีความสามารถในการคำนวณเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารอย่างมาก

1.2. คุณสมบัติของระบบ MIS

1.2.1. ๑ . สนับสุนนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน

1.2.2. ๒ . จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสุนนการทำงานของฝ่ายต่างๆในองค์กร

1.2.3. ๓ . จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ

1.2.4. ๔ . จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร

1.2.5. ๕ . ต้องมีระบบรักษาความลับ ของข้อมูลและจำกัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกียวข้องเท่านั้น

2. ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ( Decision Support System DSS)

2.1. เป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ หากเป็นการใช้โดยผู้บริหารระดับสูง

2.2. คุณสมบัติของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2.2.1. ๑.ช่วยผู้บริหารในกระบวนการตัดสินใจ

2.2.2. ๒. ถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ ทั้งข้อมูลกึ่งแบบโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนได้

2.2.3. ๓. ต้องสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการข่าวสารในสภาพต่างๆได้

2.2.4. ๔ . ต้องมีกลไกช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

3. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ( Executive Support System ESS)

3.1. ลักษณะของระบบ ESS

3.1.1. ๑ . ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์

3.1.2. ๒ . ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน

3.1.3. ๓ . เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก สามารถเชื่อมโยงระหว่างสื่อหลายมิติ ( Hypermedia )

3.1.4. ๔ . พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร

3.1.5. ๕ . มีระบบรักษาความปลอดภัย

3.2. ขอจำกัดของระบบ ESS

3.2.1. ๑ . ข้อมูลและการนำเสนออาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร

3.2.2. ๒ . ยากต่อการประเมินประโยชน์และผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับ

3.2.3. ๓ . ไม่ถูกพัฒนาให้ทำการประมวลที่ซับซ้อนหลากหลาย

3.2.4. ๔ . ยากต่อการรักษาความทันสมัยของข้อมูลและของระบบ

4. ระบบสำนักงาน อัตโนมัติ(Office Automation System OAS)

4.1. เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกันและระบบการสื่อสารเชื่อมโยงกันเข้าด้วยกัน มีจุดมุ่งหมายให้เป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษแบ่งออกเป็น๒ ลักษณะคือ

4.1.1. ๑.รูปแบบของระบบงานพิมพ์และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การสื่อสารด้วย ข้อความ รูปภาพ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4.1.2. ๒ . รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคนิคที่ทำให้กลุ่มคนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ คล้ายการพูดกันโดยตรง เช่น การประชุมทางไกลแบบมีทั้งภาพและ

5. ระบบประมวลผลรายการ ( Transaction Processing System TPS )

5.1. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำ หรืองานขั้นพื้นฐานขององค์กร เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุลงคลัง

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Artificial Intelligence System and Expert System )

6.1. ระบบผุ้เชี่ยวชาญเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่นำวิทยาการของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้จัดการสารสนเทศ

6.1.1. ประโยชน์ของระบบผู็เชี่ยวชาญ

6.1.1.1. ๑ . ช่วยรักษาความรู้ที่อาจสูญเสียไป เมื่อเกิดการลาออกของพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ

6.1.1.2. ๒ . ช่วยทำให้ข้อมูลมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการนำมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อต้องการ

6.1.1.3. ๓ . ช่วยทำให้เกิดความคืดสร้างสรรค์แปลกใหม่

6.1.1.4. ๔ . ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่อาจเกิดกับมนุษย์ เช่น ความเมื่อยล้า ความสับสนวุ่นวาย

6.1.1.5. ๕ . ใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด การลดต้นทุน และการปรับปรุงพัฒนาสินค้า

6.2. ปัญญาประดิษฐ์ คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ หรือใกล้เคียงมนุษย์